Адоуҳатә мчқәа иарбанызаалак ааԥсара иаиааиуеит

© Sputnik Роберт ДжопуаИерусалим
Иерусалим - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Палестинатәи автономиа аиашахаҵаратә уахәамақәа ирҭааит Аԥснынтәи уа иҟоу анцәахаҵаҩцәа

ИЕРУСАЛИМ, мшаԥымза 26– Sputnik, Роберт Џьапуа. Палестинатәи автономиа аиашахаҵаратә уахәамақәа ирҭааит Аԥснынтәи уа иҟоу анцәахаҵаҩцәа. Урҭ рдоуҳа аизҳара акыр ирныруа иҟоуп изҭаауа аҭыԥқәа рымчқәа инарымаданы.

Ҳкорреспондент изеиҭарҳәеит ааԥсара дара знысуа амҩаҟны зынӡаскгьы ишрынмыруа.

"Сара уаанӡагьы Иерусалим саахьан, аха ус, ныҟәаҩык, уаҩԥсык иаҳасабала. Уажәтәи саара адин иадҳәалоуп, Амшаԥ ныҳәа ду иадҳәалоуп. Ауадаҩрақәа зегьы риааира алшоит Иаҳхылаԥшхәу имчра, ибзиабара ануныруа", — лҳәоит аныҟәара иалахәу Илона Оҭырԥҳа.

Алина Ханагәуаԥҳагьы иазгәалҭоит аныҟәаҩ имҩа адоуҳатә мчқәа идырмариот ҳәа.

Аџьартә ныҟәара Виффагиа инаркны Иерусалимнӡа аԥсуаагьы имҩаԥыргеит

"Сара уажәы ҩынтәуп Иерусалимҟа саауеижьҭеи абри аамҭазы. Сылала избоит аҽак иузадымкыло амчқәа анырра шсырҭо, схатәымчқәа шеиздырҳауа", — лҳәоит Алина.

Мшаԥымза 25 рзы Аԥшьаҭыԥқәа рахь ныҟәара иҟоу Аԥснытәи агәыԥ Палестинатәи автономиа иахьаҵанакуа иҟоу Аԥшьаҭыԥқәа рахь инеиит.

Аԥснынтәи аныҳәарҭақәа рахь аныҟәаҩцәа Иерусалимҟа амҩа иқәлеит Амшаԥ аламҭалазы амца ԥшьа аҟәырҷаха аагаразы. Абри аидеиа цәырыргеит Рауф Ҳаразиеи Леуан Адлеибеи. Амца анҩеилак ашьҭахь Аԥснытәи аныҳәарҭақәа рахь аныҟәаҩцәа хәҩык Шәачаҟа ачартертә реис ала ихынҳәуеит Амшаԥ аламҭалазы Амца ԥшьа аҟәырҷаха рыманы.

Ажәабжьқәа зегьы
0