Рауль Ҳаџьымбеи Очамчыра араион ауаажәлари реиԥылара

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аизараҿы Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахаҭарнакцәеи, ақыҭақәа рхадацәа рықәгыларақәеи рҿы иазгәарҭеит аоппозициа имҩаҧыргарц ргәы иҭоу ареферендум мап шацәктәу.

Аҧсны ахада Рауль Ҳаџьымба Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахәаша, лаҵарамза 13 рзы  еиҿнакааз аиҧылара иҽалаирхәит. Аизара иара убас иалахәын Аҧсны Жәлар Реизара аиҳабы Валери Бганба, Очамчыра араион ахада Хьрыҧс Џьопуа, абыргцәа рхеилак алахәылацәа, Очамчыра араион ауаажәлар.

Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Апаллон Думаа иқәгылараҿы иазгәеиҭеит ас еиҧш иҟоу аизара ҵакыс ишамоу Аҧсны иҟоу аполитикатә ҭагылазаашьа ақәҿыҭра, уи иақәнагоу ахәшьара аҭара. Убас, уи инаҵшьны иҳәеит атәылаҿы аҩнуҵҟатәи аҭышәынтәалара еилазго аусқәа шымҩаҧысуа, убри аҟынтә ажәлар ракзаара шхадароу.

Аизараҟны иқәгылаз Очамчыра араион абыргцәа рхеилак алахәылацәеи ақыҭақәа рхадацәеи иазгәарҭеит аоппозициа имҩаҧыргарц ргәы иҭоу ареферендум Аҧсны аҿиара ишаҧырхагоу.

Аҧсны ахада иқәгылараан иҭабуп ҳәа реиҳәеит аиҧылара еиҿызкааз араион абыргцәа рхеилак.

“Сара адукатцәа сҭахӡам, сзыхьчо азакәан ауп. Абыргцәа ҳазқәышәҵо амҩа ҳанылар ауп. Аӡәи-аӡәи ҳаигәҭасуа ҳҿынаҳхар, аҳәынҭқарра ҳзыргылаӡом“, — азгәеиҭеит Ҳаџьымба.

Уи иара убас иҳәеит Аҧсны аекономикатә ҭагылазаашьа зеиҧшроу атәы, ақыҭанхамҩеи акурортқәеи рыҿиараҿы аихьӡарақәа шыҟоу. Аха уи иазгәеиҭеит атәылаҿы макьаназы ауадаҩрақәагьы шыҟоу. Ареферендум иазкны уи иҳәеит дшацәымшәо, имҩаҧысыр ажәлар ргәаанагара шидикыло.

Ажәабжьқәа зегьы
0