Апроект "Атеатри аԥсҭазаареи" иациҵоит артист арежиссиор-ақәыргылаҩ Џьамбул Жорданиа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аинформациатә маҵзура Sputnik Аҧсни Аԥсны акультуреи аҭоурыхтә-культуратә ҭынха ахьчареи рзы рминистрреи еиҿнакааит авидеопроект ҿыц "Атеатри аԥсҭазаареи". Ари апроект иалагӡаны атеатралтә сцена азҟазацәа еиҭарҳәалоит рыԥсҭазаараҿы атеатр иааннакыло аҭыԥи, рзанааҭ иадҳәалоу амаӡақәеи иароа убас бзиа ирбо апиесақәа рҿынтә ацыпҵәахақәа ирыԥхьалоит.

Апроект иациҵоит Аурыс драматә театр арежиссиор-ақәыргылаҩ Џьамбул Жорданиа. Артист игәгьы иҭамызт иԥсҭазаара атетр иадиҳәалоит ҳәа.

"Атеатр ахь машәырлоуп сышнеиз, амузыкатә ҵараиурҭа саналга аҵара сыцызҵоз сҩызцәеи сареи еиҿаҳкааит акоми-гәыԥ "Шашлык". Ишәгәалашәозар ахәҭоуп Полунини Лецидеииаа, убарҭ аклоунцәа аарлаҳәа иреиԥшыз ҟаҳҵон, дара ацирк аҿы аус руамызт асценаҿы акәын иахьықәгылоз. Ҳаргьы азарисовка хәыҷқәа ҟаҳҵон, асценахьгьы ҳанықәлоз ыҟан 1994, 95, 96 шықәсқәа рзы. Нас  коми-группа аҳасаб ала иҳахәаԥшуа иалагеит, ауаа рырлахҿыхра зылшо реиԥш, ргәалаҟазаара ашьҭыхра зылшо реиԥш", — ҳәа игәалаиршәоит артист.

Артист иажәақәа рыла, режиссиорк иаҳасаб ала даныҟамыз иара идыргалеит аспектакль ақәыргылара. Нас иара далгеит арежиссиор-ақәыргылаҩ изанааҭ ала акурсқәа Москватәи аҳәынҭқарратә университет акультуреи аҟазареи рыҟәша.

"Уажәы сара исыдыргалазҭгьы сақәшаҳатхомызт, избанзар арежиссура ари занааҭуп, идыртәуп иара иамоу аԥҟарақәа, урҭ узымдыруазар ицәгьуп аусура, сара исцәыуадаҩын. Уажәгьы исцәыуадаҩуп арежиссура акурсқәа сышрылгахьоугьы аҭакԥхықәра даара иҳаракуп", — азгәеиҭеит артист.

Аинформациатә маҵзура Sputnik Аҧсни Аԥсны акультуреи аҭоурыхтә-культуратә ҭынха ахьчареи рзы рминистрреи еиҿнакааит авидеопроект ҿыц "Атеатри аԥсҭазаареи". Иара хацыркыуп хәажәкыра 27 рзы, ари амш Жәларбжьаратәи атеатр иамшуп азы. Аҧхьаҩ раҧхьаӡа акәны алшара имазаауеит аҳәынҭқарра иреиҳаӡоу атеатрқәа хҧа — Самсон Ҷанба ихьӡ зхыу адраматә театр, Аурыс драматә атеатр, Аҿар ртеатр, рыҧсҭазаара агәылалара, атеатр апроблемақәеи аихьӡарақәеи актиор хадацәа рҟынтә аилкаара.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0