Атәыла Ахада адҵа ҟаиҵеит апаспортқәа ршара дырццакырц

© Sputnik / Томас ТхайцукАтәыла Ахада адҵа ҟаиҵеит апаспортқәа ршара дырццакырц.
Атәыла Ахада адҵа ҟаиҵеит апаспортқәа ршара дырццакырц. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба адҵа ҟаиҵеит излалшо ала апаспорт ҿыцқәа рыҭараз иахәҭаны иҟоу ауснагӡатәқәа еиҿыркаарц.

АҞӘА, рашәарамза 3 – Sputnik, Наала Аҩӡыԥҳа. Ареспубликаҟны мчыбжьык ашьҭахь иалагараны иҟоуп атәылауаа апаспорт ҿыцқәа рыҭара апроцесс, иҳәеит атәыла Ахада Иусбарҭаҟны имҩаԥысуаз аилацәажәараҟны Рауль Ҳаџьымба.

"Иааиуа амчыбжь азы ҳалагараны ҳаҟоуп апаспорт ҿыцқәа рыҭара. Аҟәа ақалақь аҟны иалагахьеит абри аус", — иҳәеит иара.

Аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ Шамил Аӡынба иажәақәа рыла апаспортқәа рыҭара апроцесс иалагахьеит. Массала урҭ рыҭара заанкыло аинструкциа ахьыҟам ауп. Уи адагьы иҟоуп апроблема ауааԥсыра рмилаҭ ашьақәыргыларазы.

Абри аҭакс Ҳаџьымба иҳәеит атәыла ауааԥсыра реиҳараҩык иара иатәылауаауп ҳәа.

"Егьырҭ рыстатус ҳәаақәҵахоит иаарласны азакәан иалагалахараны иҟоу аԥсахрақәа инарықәыршәаны", — иҳәеит атәыла Ахада.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Леонид Ӡаԥшьба иазгәеиҭеит апаспорттә маҵзурақәа русзуҩцәа зегьы егьырҭ анапынҵақәа рҟынтәи рхы ишақәиҭтәу. Асабша дара рзы ҷыдала имҩаԥысраны иҟоуп аинструктаж.

Ажәабжьқәа зегьы
0