Еиҭамҵуа амазара аҭира азҵаара иазыхынҳәтәуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАрхивтә фото.
Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Апарламент адепутатцәа ахәаԥшит еиҭамҵуа амазара атәымтәылауаа раархәара азҵаара ҳәаақәызҵо азакәанԥҵара амаратори азура, аха уи азҵаара мап ацәкын.

АҞӘА, рашәарамза 10 — Sputnik. Еиҭамҵуа амазара урыстәылауаа раархәара азҵаара еиҭазыхынҳәтәуп, ҳәа азиԥхьаӡоит Аԥсны Аԥыза-министр Артур Амқәаб.

Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Амқәаб: Аԥсны зынӡа даҽа ҭагылазаашьоуп иамоу

"Ҳара ҳҟны уаҩ дахьнымхои икоммерциатәуи амазарақәа урыстәылатәи аилакқәа – аиурист хаҿқәа ираадырхәоит. Анхарҭа ҭыԥқәа ракәзар, урҭ рыҭира аԥсуаа ирызцәырнаго азҵаарақәа рацәоуп. Аха сгәы иаанагоит ҳара уи азҵаара ҳазыхынҳәны, иаҳзаанаго абзиарақәеи ацәгьарақәеи ҭҵааны аҭыԥ иқәаҳҵап ҳәа. Ихадоу, Аԥсны атәылауаа ршәарақәа аԥызхуа азакәанԥҵара адкылароуп", — иҳәеит иара.

Амқәаб иазиԥхьаӡоит абри апроцесс Аԥсны аекономика аҿиара, хаҭала аргыларатә индустриа иацхраауеит ҳәа.

"Аӡәгьы иааимхәозар изҳаргылои? Ҳара иҳамоуп ҳхатәы ргыларатә маҭәахәқәа, зус здыруа аҟазауаа, убри азы ари аусхк аҿиара аиур алшоит", — иҳәеит Амқәаб.

Ажәабжьқәа зегьы
0