"Амцахара" анапхгара аҳәара ҟарҵоит аҭагылазаашьа дмыруадаҩырц

© Sputnik"Амцахара" анапхгара аҳәара ҟарҵоит аҭагылазаашьа дмыруадаҩырц
Амцахара анапхгара аҳәара ҟарҵоит аҭагылазаашьа дмыруадаҩырц - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аоппозициатә мчрақәа реизара мҩаԥысит Аҟәа. Аизара астихиатә митинг ахь ииасит, аҭыԥ рымоуп азинеилагарақәа.

АҞӘА, ԥхынгәы 6 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аполитикатә партиа "Амцахара" анапхгаҩы Алхас Кәыҵниа еизаз рахь аҳәара ҟаиҵоит аҭагылазаашьа дмыруадаҩырц.

Алхас Кәыҵниа аҳәара ҟаиҵеит атәыла анапхгареи дареи реилацәажәара иаԥырхагамхарц.

Ҳаџьымба Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистррахь днеиит - Sputnik Аҧсны
Ҳаџьымба Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистррахь днеиит

Амитинг аҟны еизаз дҵаны иқәдыргылон Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Леонид Ӡаԥшьба имаҵура дамхзарц. Дара атәыла Ахада идикыло аӡбра иазымԥшыкәа аминистрра ахыбра иажәлоит.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра ахыбрахь инагоуп агәыԥ ҷыда. Урҭ ауаа ахыбра аҩныҵҟа рыҩналара аԥдырҟәҟәаауеит.

Еизаз дҵаны иқәдыргылоит Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Леонид Ӡаԥшьба имаҵура дамхзарци зыҿҳәара иахыԥахьоу апаспортқәа рыла абжьыҭира азин ҟарҵарци.

Убри инацҵаны дҵаны иқәдыргылоит Урыстәыла аҵакырадгьыл аҿгьы ареферендум амҩаԥгаразы абжьыҭирҭа ҭыԥқәа аартхарц.

Ажәабжьқәа зегьы
0