Ҳаџьымба: ареферендум ахь ауаа рымнеира абаикот иахьыԥшым

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ареферендум иазкны абрифинг мҩаԥигеит.
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ареферендум иазкны абрифинг мҩаԥигеит. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ареферендум иазкны абрифинг мҩаԥигеит.

АҞӘА, ԥхынгәы 11 – Sputnik, Роберт Џьапуа. Ареферендум ахь ауаа рымнеира абаикот иахьыԥшым, иҳәеит Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба ареферендум иазкны ԥхынгәы 11 рзы имҩаԥигаз абрифинг аҟны.

"Ауаа рымнеира иаҳнарбаз иқәыргылаз азҵаара актуалра шаҵамыз ауп. Ауаа ареферендум аԥшьгаҩцәа рыгәрагара рцәыӡит. Ҳтәылауаа ҳаиҿагылара иарааԥсеит", — иҳәеит иара.

Атәыла Ахада иара убасгьы иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи амзақәа рзы аоппозициа анапхгара ареферендум амҩаԥгара иаԥырхагоуп ҳәа ишықәгылоз. Арахь ареферендум амҩаԥгара мышк шагыз дара рхаҭақәа рыдгылаҩцәа рахь ааԥхьара ҟарҵеит ареферендум ахь имнеирц ҳәа.

Аԥсны раԥхьатәи ареферендум мҩаԥысит жьҭаара 3 1999 шықәса рзы, аус зуаз Аконституциа атәылауаа разыҟазаашьа аилкааразы. Аԥсны Аконституциа, абҵара 26 1994 шықәса рзы ирыдыркылаз, ихьыԥшым Аԥсны Аҳәынҭқарра аԥызҵо зинтә шьаҭаны иҟоуп.

Аԥсны ареферендум мҩаԥысит ԥхынгәы 10 рзы. Иара рхы аладырхәит 1628-ҩык ауааԥсыра (1,23%).

Ажәабжьқәа зегьы
0