Атепина: агәамсамблырҭа зауад ара иаҭахны иҟаӡам

© Sputnik / Томас ТхайцукАгәамсамкажьырҭа.
Агәамсамкажьырҭа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахы аҵыхәа еиҿкаауп агәамсамкажьырҭақәа быжьба. Раион-цыԥхьаӡа акака. Абри атәы рҳәеит Аԥсны акоммуналтә маҵзурақәа русбарҭаҟны.

АҞӘА, ԥхынгәы 14 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны ахы аҵыхәа еиҿкаауп агәамсамкажьырҭақәа быжьба. Раион-цыԥхьаӡа акака. Абри атәы рҳәеит Аԥсны акоммуналтә маҵзурақәа русбарҭаҟны. Аԥсны агәамсамблырҭа зауад аасҭа иаҭахны иҟоу агәамсам аусадуларатә зауад ауп, лҳәеит Амуниципалтә наплакы "Аҟәа ақалақь Ахадара акоммуналтә маҵзура" аиҳабы Елена Атепина.

"Агәамсамблырҭа зауад аргыларагьы ахархәарагьы ахарџь рацәа рҭахуп. Аԥсаназы иазхоны иҟоуп агәамсам аусеиҭадуларатә зауад", — лҳәеит Атепина.

Атепина иара убасгьы иазгәалҭеит Аҳәынҭқарратә инвестициатә программа инақәыршәаны Акоммуналтә усбарҭа урыстәылатәи аилахәырахь аҳәара ҟанаҵеит агәамсамкаԥсарҭатә полигонқәа рсанитартә ҭагылазаашьа аилкааразы ҳәа.

Лара лажәақәа рыла уи аилахәыра 2015 шықәса рзы иаҭахны иҟаз ауснагӡатәқәа мҩаԥнагахьан, иаарласны урҭ реихшьаалақәа атәыла анапхгара ирыдыргалараны иҟоуп, абжьагарақәа рыцҵаны.

"Европа агәамсам ҟазшьа-ҟазшьала еихыршоижьҭеи акыр ҵуеит. Аурнақәа асаркьалых азы, ақьаад азы, ацрыҵқәа рзы уҳәа еихшаны игылоуп. Уи даара иманшәалоуп настәи аус рыдуларазы", — лҳәеит Атепина.

Асовет аамҭазтәи аҭагылазаашьа иадкыланы илҳәеит усҟан агәамсам иалкааз амшқәа раан ишықәыргоз, ауаа рыхдыррагьы аҽакала ишыҟаз.

"Усҟан ҳақалақь цқьан. Ауааԥсырагьы аҽа знеишьак рыман. Аусура еихышәшәо ишьақәыргылан", — ҳәа азгәалҭеит лара.

Агәамсам аусеиҭадуларатә комбинат аргылара ҳалагозар иара ҭыԥс иазалхтәуп Урыстәылеи Аԥсни рҳәаа иахьаҵанакуа, Шәачатәи агәамсамгьы адкылара алшартә еиԥш, ҳәа лҳәоит Атепина.

Атепина илҳәоит Аԥсны апалигонқәа ракәымкәа агәамсамкаԥсарҭақәа шракәу иҟоу. Урҭ хылаԥшрада рҳәаақәа еиҵырхуеит, ауааи иааҳакәыршаны иҟоу аԥсабарази ашәарҭаратә ҭагылазаашьа аԥҵо.

Аполигонқәа ракәзар лара лажәақәа рыла аиланхарҭатә ҭыԥқәа рҟынтәи 50 километр рҟынӡа инахараны иҟазароуп, амшын аԥшаҳәа иахьаԥну зынӡаскгьы рыҟазаара залшом.

Ажәабжьқәа зегьы
0