Гәымсҭа ақыҭан аҩнқәа аӡы рыҩналеит

© Sputnik / Илона ХварцкияГәымсҭа ақыҭан аҩнқәа аӡы рыҩналеит
Гәымсҭа ақыҭан аҩнқәа аӡы рыҩналеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахаш ауха Аҟәа илеиз ақәаршҩы иахҟьаны аӡиасқәа жәпакы рыҭрақәа ирҭыҵит, ирацәоуп аӡы зыҩналаз аҩнқәа.

АҞӘА, нанҳәа 5 — Sputnik, Рада Ажьиԥҳа. Гәмысҭа ақыҭан 30 инареиҳаны аҩынқәа аӡы рыҵалеит. Аԥхасҭа ахәԥса макьаназ ишьақәыргылам, иҳәеит ақыҭа Ахада Нурбеи Хәарцкьиа.

"Аԥхасҭа зауз ирыцхраатәуп. Уажәы уи аганахьала аусурақәа ҳарҿуп. Аӡышьҭрақәа еималеит, аӡқәа царҭа рымам", — иҳәеит Хәарцкьиа.

Сааҭк аҩныҵҟала аӡы актәи аихагылаҟынӡа ихалеит, иҳәоит ақыҭан инхо ауаҩы.

Ақәоура ашьҭа-мышьҭақәа - Sputnik Аҧсны
АҶА иалшо зегьы ҟанаҵоит ақәаршҩы ахҟьа-ԥҟьақәа рырҽеиразы

"Сара ара сынхоижьҭеи 23 шықәса ирықәуп. Ақәоура иаалагеит аведррақәа рырхиара ҳҽазаҳкуеит. Асеиԥш анхара ҟалома? Иаха сааҭк аҩныҵҟала аӡы ҳаҵадлеит. Иахьа арыцқьара ҳаҿуп. Ҳашьҭахьҟа ииасуа аӡиас хәыҷ ашьҭра еималеит. Аӡы царҭа анамоулак анхарҭақәа ирыҵалоит. Изаҳәатәны иҟоу зегьы адырра раҳҭахьеит, аха иҟац шыҟац иҟоуп", — иҳәеит аҭыԥантәи анхаҩы Рези Хаджи-оглы.

Аҵыхәтәантәи амзазы уажәы ԥшьынтәуп асеиԥш ҟалоижьҭеи.

"Арыцҳара ҳанақәшәалак ашьҭахь акомиссиақәа ҳзаалоит, аха урҭ ҟаҵа рыманы иаабом. Аԥсабара аиааира уадаҩуп, аха аӡышьҭрақәа, аканауақәа рыцқьалатәуп. Анапхгара усс ҳрымамшәа аабоит. Афинанстә цхыраарагьы зныкгьы иаҳмоуц", — рҳәеит Лазаа рҭаацәараҟны.

Ақәаршҩы асааҭ 21:40 (мск) рзы иалагеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0