Аԥсны ашәарыцаратә сезон хыртуп

© Sputnik / Евгений Биятов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАԥсны ашәарыцаратә сезон хыртуп
Аԥсны ашәарыцаратә сезон хыртуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа официалла ишьақәыргылоуп нанҳәа 13 2016 шықәса инаркны хәажәкыра 15 2017 шықәсанӡа ашәарыцаратә сезон аартуп ҳәа.

АҞӘА, нанҳәа 15 – Sputnik, Анжелика Бениаԥҳа. Аԥсны аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа официалла ишьақәыргылоуп нанҳәа 13 2016 шықәса инаркны хәажәкыра 15 2017 шықәсанӡа ашәарыцаратә сезон аартуп ҳәа. Абри атәы ҳзааицҳаит Аԥсны ашәарыцацәеи аԥсыӡкцәеи реилазаара ахантәаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа.

"Ашәарыцацәа зегььы ақәҿиарақәа рзеиӷьаҳшьоит. Ирзеиӷьаҳшьоит машәыр рықәымкәа асезон иҵысырц", — иҳәоит Кәыҵниа.

Асезон аартразы Очамчыра араион Араду ақыҭахь инеиит 70-ҩык инареиҳаны ашәарыцацәа. Урҭ традициала ашьыжь асааҭ 5 рзы шәарыцара идәықәлеит.

Ашәарыцаҩ Шамиль Бигәаа дхәыҷаахыс абри аус бзиа ибоит.

"Ашәарыцалақәа анысҵеит. Маҷ-маҷ ашәарыцара ада схәарҭамкәа сҟалеит. Даара акраҵанакуеит ашәарыцара акыр шықәса знапы алаку ауаа рабжьагажәақәа. Акраҵанакуеит ашәарыцаҩ аԥсабара аҿаԥхьа аҭакԥхықәра шиду анидыруа", — иҳәоит Бигәаа.

Ашәарыцаратә сезон аартра инадҳәаланы имҩаԥгахоит абасеиԥш аусмҩаԥгатәқәа: нанҳәа 16 рзы Аҟәа имҩаԥгахоит ашәарыцалақәа рцәыргақәҵа; нанҳәа 17 рзы Очамчыра адәытә ҽԥышәарақәа мҩаԥысраны иҟоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0