Пушкин ихьӡ зху ашкол аҟны 146-тәи аҵарашықәс ҿыц иаԥылеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАлександр Пушкин ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратә школ №2 аҟны раԥхьатәи аҵәҵәабжьы
Александр Пушкин ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратә школ №2 аҟны раԥхьатәи аҵәҵәабжьы - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Александр Пушкин ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратә школ №2 аҟны раԥхьатәи аҵәҵәабжьы геит 155-ҩык ахәыҷқәа рзы.

АҞӘА, цәыббра 1 — Sputnik, Анжелика Бениаԥҳа. Александр Пушкин ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратә школ №2 аҟны раԥхьатәи аҵәҵәабжьы геит 155-ҩык ахәыҷқәа рзы. Абри атәы лҳәеит ашкол адиректор Ирина Повирскер.

"Иахьа иааиз ахәыҷқәа араҟа ироушт аҩызцәа бзиақәа, адыррақәа. Жәеиза шықәса рышьҭахь дара арантәи ицашт ҳтәыла иаԥсоу тәылауааны", — лҳәеит Повирскер.

Александр Пушкин ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратә школ №2 Аҟәа реиҳа зхыҵуа ашколқәа ирыҵаркуеит. 146-нтәуп иара ашәқәа актәи акласаа рзы иаатуеижьҭеи.

Беслан Барцыц Аԥснытәи аҳәынҭқарратә лицеи-интернат иаҭаара. - Sputnik Аҧсны
Барцыц: ашколқәа ахатә лшарақәа рыла аремонтқәа рзухоит

Цәыббра 1 азы аҩбатәи ашкол аҟны еизеит арҵаҩцәа, аҵаҩцәа, аҭаацәа иара убасгьы атәыла анапхгара рхаҭарнакцәа. Урҭ арахь иааиит арҵаҩцәеи аҵаҩцәеи Адырра амш рыдырныҳәаларц.

Аҵарашықәсҿыц рыдиныҳәалеит Аԥсны Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, афинансқәа рминистр Дмитри Сериков.

Раԥхьатәи аҵәҵәабжьы гаанӡа аиҳабыратә классқәа рҵаҩцәа актәи акласаа рнапаҿы иддыркит "Анбан" ашәҟәқәа.

Аныҳәа афырхацәа хадақәа – актәи акласаа рышәҭшьыҵәрақәа кны, рҭаацәа ирыцны иааиит. Иуадаҩуп аҳәара реиҳа згәы хыҭхыҭуаз ахәыҷқәа ракәу аҭаацәа ракәу.

© Sputnik / Томас Тхайцук1 сентября в 2-ой школе
1 сентября в 2-ой школе - Sputnik Аҧсны
1/3
1 сентября в 2-ой школе
© Sputnik / Томас Тхайцук1 сентября в 2-ой школе
1 сентября в 2-ой школе - Sputnik Аҧсны
2/3
1 сентября в 2-ой школе
© Sputnik / Томас Тхайцук1 сентября в 2-ой школе
1 сентября в 2-ой школе - Sputnik Аҧсны
3/3
1 сентября в 2-ой школе
1/3
1 сентября в 2-ой школе
2/3
1 сентября в 2-ой школе
3/3
1 сентября в 2-ой школе

Ашкол аҩналарҭа хадаҟны раԥхьаӡа акәны ашколахь иааиуаз ирԥылон сынтәа абри ашкол иалгараны иҟоу. Урҭ рнапқәа кны рыкласс уадақәа рахь инаргон.

Ажәабжьқәа зегьы
0