Аԥсуа мифологиа, аҭоурых, акультура зныԥшуа Анатоли Богатырев инапкымҭақәа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа мифологиа, аҭоурых, аиашеи-амци реиҿагылара, аҳәса-ахацәа рыбзиабара, аиҩызара, аиашьара, аурыс культура, асабардақәа уҳәа ирацәаны аусумҭақәа уԥылоит амҿы аҭҟара знапы алаку Бзыԥҭа ақыҭан инхо анапҟаза Анатоли Богатырев иусумҭақәа рҿы.

Анатоли Богатырев аҟаза — ашәыгә, 40 шықәса инареиҳаны амҿы аҭҟара инапы алакуп. 1962 шықәсазы акинофильм "Человек- амфибия" анҭыҵ ашьҭахь, иара раԥхьатәи иусумҭа инапы иҵихит, иара ашыц иалхын, 35 сантиметр ыҟан.

Анатоли Богатырев инарҭбааны иҭоурых шәаԥхьар ҟалоит абра

"Сҭаацәа аткьац рнапы алакын, саргьы 12 шықәса анысхыҵуаз инаркны дара срыцхраауан, уи аҟынтә амҿы аус адулара снапы алакын. Ара сахьынхо, Бзыԥ аԥшаҳәаҟны, аӡиас ирацәаны амҿы аҟәара иқәнагалоит, уи сара аҩныҟа аагара салагеит, аус адуларазы. Раԥхьатәи сусумҭа аныҟасҵаз аахыижьҭеи акыр шықәса ҵит, иагьысхашҭхьеи иара закуыз", — ҳәа дахыхәмарны дцәажәоит анапҟаза.

Анатоли Богатырев иажәақәа рыла, иара акырџьара аус иуан иҭаацәара ныҟәигарц азы, аха амҿы аҭҟара дшаҿыц даҿын. Иара бзиа ибаны ишьҭихыз аус иҭаацәагьы ахаҵгылеит. 500 цыра иреиҳау Анатоли Богатырев иусумҭақәа ыҟоуп. 

© Sputnik / Томас ТхайцукАнапҟаза ду амҿы аҭҟара инапы алакижьҭеи есымша иҭахын иусумҭақәа рбара зҭаху рзы ацәыргақәҵа аиҿкаара, уи игәҭакы нагӡахеит жә-шықәса раԥхьа, 2006 шықәсазы.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
1/12
Анапҟаза ду амҿы аҭҟара инапы алакижьҭеи есымша иҭахын иусумҭақәа рбара зҭаху рзы ацәыргақәҵа аиҿкаара, уи игәҭакы нагӡахеит жә-шықәса раԥхьа, 2006 шықәсазы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАнатоли Богатырев иусумҭақәа зегьы 500 цыра иреиҳауп
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
2/12
Анатоли Богатырев иусумҭақәа зегьы 500 цыра иреиҳауп
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра атема иазку аусумҭақәа рацәаны ирзикит анапҟаза.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
3/12
Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра атема иазку аусумҭақәа рацәаны ирзикит анапҟаза.
© Sputnik / Томас Тхайцук40 шықәса иреиҳауп Анатоли Богатырев амҿы аҭҟара инапы алакиижьҭеи
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
4/12
40 шықәса иреиҳауп Анатоли Богатырев амҿы аҭҟара инапы алакиижьҭеи
© Sputnik / Томас ТхайцукАнатоли Богатырев иусумҭақәа зегьы дрыхӡыӡаауеит, иахәҭоу ашәыгақәа рыла аус рыдыиулоит.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
5/12
Анатоли Богатырев иусумҭақәа зегьы дрыхӡыӡаауеит, иахәҭоу ашәыгақәа рыла аус рыдыиулоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАнапҟаза иусумҭақәа злихуа амаҭәахәқәа ааигоит амшыни Бзыԥ аӡыиаси рҟәарақәа рҟынтә.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
6/12
Анапҟаза иусумҭақәа злихуа амаҭәахәқәа ааигоит амшыни Бзыԥ аӡыиаси рҟәарақәа рҟынтә.
© Sputnik / Томас ТхайцукАнатоли Богатырев иҟаиҵо асахьақәа рзы ихы иаирхәо амаругақәагьы зынӡа иҵарызар ауп, ипазар ауп, роурақәагьы маҷымзар ауп.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
7/12
Анатоли Богатырев иҟаиҵо асахьақәа рзы ихы иаирхәо амаругақәагьы зынӡа иҵарызар ауп, ипазар ауп, роурақәагьы маҷымзар ауп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАсаркьақәа зҭадыргыло адаԥақәа рыҟаҵаразы аамҭа рацәа иҭахуп аҟаза.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
8/12
Асаркьақәа зҭадыргыло адаԥақәа рыҟаҵаразы аамҭа рацәа иҭахуп аҟаза.
© Sputnik / Томас ТхайцукАмҿы аҟәара аҟынтә ишааигалак еиԥш ирԥшшоит, нас ирыцқьоит, анаҩс еиуеиԥшым амаругақәа рыла аусура далагоит.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
9/12
Амҿы аҟәара аҟынтә ишааигалак еиԥш ирԥшшоит, нас ирыцқьоит, анаҩс еиуеиԥшым амаругақәа рыла аусура далагоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукИахьа, Богатырев инапы алакуп асаркьа адаԥа ашәарыцара иазку аҟаҵара. Иҭаԥҟахоит ашәарыцаҩ ихаҿсахьа, илабашьа, ала, иишьыз аԥстәқәа рхаҿсахьақәа уҳәа, ашәарыцара иадҳәалоу зегьы.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
10/12
Иахьа, Богатырев инапы алакуп асаркьа адаԥа ашәарыцара иазку аҟаҵара. Иҭаԥҟахоит ашәарыцаҩ ихаҿсахьа, илабашьа, ала, иишьыз аԥстәқәа рхаҿсахьақәа уҳәа, ашәарыцара иадҳәалоу зегьы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсуа мифологиа, аҭоурых, аиашеи-амци реиҿагылара, аҳәса-ахацәа рыбзиабара, аиҩызара, аиашьара, аурыс культура, асабардақәа уҳәа ирацәаны аусумҭақәа уԥылоит Богатырев инапкымҭақәа рҿы.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
11/12
Аԥсуа мифологиа, аҭоурых, аиашеи-амци реиҿагылара, аҳәса-ахацәа рыбзиабара, аиҩызара, аиашьара, аурыс культура, асабардақәа уҳәа ирацәаны аусумҭақәа уԥылоит Богатырев инапкымҭақәа рҿы.
© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсуа лакәқәа рҟынтә ахаҿсахьақәа раарԥшра иаарласны инапы аликуеит анапҟаза.
Анатоли Богатырев инапкымҭақәа - Sputnik Аҧсны
12/12
Аԥсуа лакәқәа рҟынтә ахаҿсахьақәа раарԥшра иаарласны инапы аликуеит анапҟаза.
Ажәабжьқәа зегьы
0