Кәырбанныҳәа ԥсшьарамшхоит

© Sputnik Томас ТхайцукКәырбанныҳәа
Кәырбанныҳәа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсылман ныҳәақәа ируаку Кәырбанныҳәа (Кәырбан-баирам) Аԥсны иазгәарҭараны иҟоуп цәыббра 12 рзы.

АҞӘА, цәыббра 6 – Sputnik. Аԥсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара ақәҵарала ашәахьа, цәыббра 12 ԥсшьаратә мшны ишьақәыргылоуп. Абри амш азы Аԥсны аԥсылманцәа Кәырбанныҳәа азгәарҭоит.

"Аԥсны Аҳәынҭқарра аныҳәатәи агәалашәаратәи мшқәа рзы" Азакәан ахәҭаҷ 2 инақәыршәаны (05.01.1995ш.№199-с) 2016 шықәса цәыббра 12 ныҳәатә мшуп ҳәа ирылаҳәоуп.

Кәырбан-Баирам мамзаргьы Ид аль-Адҳа аԥсылманцәа ирныҳәоуп, аҳаџьныҟәара хнаркәшоит. Аҳаџь аԥсылманра ахәбатәи ашьаҭоуп. Кәырбан-Баирам аныҳәа акәзар зуль-хиджа амза а-10-тәи амш (аԥсылманцәа рымзар ала а-12-тәи амза) ауп иаанаго.

Ажәабжьқәа зегьы
0