Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымшныҳәа аҽны имҩаԥырго апарад арепетициа хыркәшоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукРепетиция парада Победы
Репетиция парада Победы - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
450-ҩык злахәу аныҳәатә парад мҩаԥысраны иҟоуп Аԥсны Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымшныҳәа аҽны. Абри атәы Sputnik иазаарыцҳаит Аԥсны Атәылахьчара аминистрра аҟынтәи.

АҞӘА, цәыббра 28 – Sputnik, Владимир Бегунов. Аԥсны аҳҭнықалақь аҟны имҩаԥысит Аԥсны Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымшныҳәа иазку апарад арепетициа. Сынтәа апарад иалахәхоит ашьаҟ-ар рымацара, атехника апарад ахь икылыргоит хәы-шықәса рахь знык – аиубилеитә рыцхәқәа раан.

Арепетициа мҩаԥысит ҩ-етапкны: ашьыжь асааҭ ааба рзы ар ртәарҭаҟны, нас – асааҭ жәаба рзы, цәыббра 30 рзы апарад мҩаԥысраны иахьыҟоу Ахьӡ-аԥша апарк аҿаԥхьа.

"Аныҳәа амш аҽны асааҭ 11.00 рзы имҩаԥысраны иҟоуп иҭахаз Рмемориал аҿаԥхьа ашәҭшьыҵәрақәа рышьҭаҵара ацеремониа, асааҭ 12.00 рзы – апарад", — иҳәеит Атәылахьчара аминистрра апресс-маҵзура аиҳабы Роланд Џьоџьуа.

Атәылахьчара аминистр Мираба Кьышьмариа иазгәеиҭеит апарад амш зеиԥшразаалак ишымҩаԥысуа.

Роланд Џьоџьуа иҳәеит апарад ишалахәхо 450-ҩык асолдаҭцәеи аофицарцәеи. Иара убасгьы апарад иалахәхоит Аԥсны иҟоу Урыстәыла абжьбатәи арратә база аруаа.

Ажәабжьқәа зегьы
0