Кьышьмариа: Аԥсны Аррамчқәа дарбанызаалак иҿагылара рылшоит

© Sputnik Бадрак АвидзбаАԥсны Атәылахьчара аминистр Мираб Кьышьмариа
Аԥсны Атәылахьчара аминистр Мираб Кьышьмариа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны Арратә мчрақәа еиҿкаауижьҭеи 24 шықәса аҵра иазкны Атәылахьчара аминистрраҟны имҩаԥысит аныҳәатә еизара.

АҞӘА, жьҭаара 11 – Sputnik, Рада Ажьиба. Аҭынчра ахьчара – уадаҩуп. Ҳаҭыр зқәу аинралцәа, афицарцәа, аррамаҵзурауаа, ҭабуп ҳәа шәасҳәоит уахи-ҽни ҳәа ҟамҵакәа шәыԥсадгьыл ахьчараз шәахьгылоу иҳәеит аизараҟны Аԥсны Атәылахьчара аминистр Мираб Кьышьмариа Аԥсны Арратә мчрақәа еиҿкаауижьҭеи 24 шықәса аҵра иазкны Атәылахьчара аминистрраҟны имҩаԥысыз аныҳәатә еизараҟны.

Мираб Кьышьмариа еизаз ирзеиҭеиҳәеит аԥсуа ар рышьақәгылашьа аҭоурых, уи шхацыркхаз 1991 шықәса рзы Аҩныҵҟатәи ар хаз иго Рполк аҳасабала.

"Нанҳәа 14 1992 шықәса рзы Қырҭтәыла ар Аԥсны аҵакырадгьыл иалалеит. Иалагеит Аџьынџьтәылатә еибашьра. 1992 шықәса нанҳәа 18 рзы иаԥҵан атәылахьчаразы аҳәынҭқарратә Еилакы. 1992 шықәса жьҭаара 11 рзы, гагра араион ахы ианақәиҭтәха, ирыдкылан Ақәҵара Атәылахьчара аминистрреи Аштаб хада аԥҵареи рзы", — иҳәеит иара.

Аминистр иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы арратә ҟазара акыр ишеизҳаз, аматериал-техникатә база шырӷәӷәоу, аамҭа-аамҭала аҽазыҟаҵаратә ҵарақәа шымҩаԥысуа, анапхгаратә органқәа рдыррақәа шеиздырҳауа.

Кьышьмариа иазгәеиҭеит Аԥсны арратә мчқәа шазыхиоу рыԥсадгьыл ахьчара.

1992 шықәса жьҭаара 11 рзы, гагра араион ахы ианақәиҭтәха, ирыдкылан Ақәҵара Атәылахьчара аминистрреи Аштаб хада аԥҵареи рзы

Ажәабжьқәа зегьы
0