Ҭырқьба: аԥжәара аганахьала ашьаус хацыркуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАҟәа ақалақь апрокуратура
Аҟәа ақалақь апрокуратура - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә телерадиоеилахәыра аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа жьҭаара 17, ашьыжь асааҭ быжьба рзы аԥжәара ҟалеит.

АҞӘА, жьҭаара 18 – Sputnik, Рада Ажьиԥҳа. АГТРК аҵакырадгьыл аҟны аҭыԥ змаз аԥжәара аганахьала ашьаус хацыркуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ашьаустә Кодекс ахәҭаҷқәа ҩба инарықәыршәаны ҳәа ҳкорреспондент илеиҳәеит Аҟәа ақалақь апрокурор Руслан Ҭырқьба.

"Ахәҭаҷ 198 актәи ахәҭа – атерроризм, ахәҭаҷ 217 актәи ахәҭа – изакәанымкәа арԥжәага ахархәара, аҵәахра, амҩангара, рыла ихацыркуп ашьаус. Сгәы иаанагоит рацәак хара имгакәа аԥжәараан иҭахаз ауаҩы ихаҭара шьақәыргылахоит ҳәа", — иҳәеит Ҭырқьба.

Апрокурор иажәақәа рыла азинхьчаратә органқәа русзуҩцәа аусура иаҿуп.

"Уажәазын ахҭыс ахьыҟалаз аҭыԥ аҭҵаара иаҿуп. Иҭахаз иԥсыбаҩ аӡбара-медицинатә експертизахь инагоуп. Хырԥашьа змам ауснагӡатәқәа рнапы рылакуп ҳусзуҩцәа. Дасу инапы иану иус неигӡоит", — иҳәеит иара.

Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә телерадиоеилахәыра аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа жьҭаара 17, ашьыжь асааҭ быжьба рзы аԥжәара ҟалеит.

Аԥжәараан иҭахаз ахаҿы ихаҭара макьаназ ишьақәыргылам.

Ажәабжьқәа зегьы
0