Оҭар Какалиа: Аԥсны аинвестициақәа асоциал-економикатә ҿиара арҭоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАсасааирҭа "Гранд-Отель Сухум"
Асасааирҭа Гранд-Отель Сухум - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
VII Урыстәыла-Аԥснытәи аусутә форум мҩаԥысуеит абҵара 15 рзы, Аԥсны. Иараҟны иӡыргахоит аинвестициатә программа инақәыршәаны зыргылара цо аобиектқәагьы.

Sputnik

Аинвестпрограмма аԥаразоужьрақәа рыла зыргылара иаҿу аобиектқәа иреиуоуп асасааирҭа "Гранд-Отель Сухум". Асасааирҭа адиректор Оҭар Какалиа Sputnik Аԥсны иазеиҭеиҳәеит апроект анагӡаразы аԥаразоужьра шиоуз атәы.

Отар Какалиа иажәақәа рыла апроект анагӡара илшеит Аԥсны Аекономика аминистрра апрограммала. Уи азы акраамҭала еизигон, иазирхион иахәҭаны иҟаз адокументқәа: апроект-сметатә документациа, архитектуратә проект, абизнес-план.

"Урыстәылеи Аԥсни рхадацәа абизнес адгылара аҭаразы реицәажәара ашьҭахь Аекономика аминистрраҟны иаԥҵан аиҳабыратә комиссиа. Уи апроектқәа еилнаҟәәшәаауан. Ҳара ҳапроектгьы рыдыркылеит. Нас иара шьҭын Москваҟа. Уа ауп аԥаразоужьра ахьымҩаԥыргазгьы", — иҳәеит Какалиа.

Асасааирҭа "Гранд-Отель Сухум" аргыларазы аԥара азоужьын 2016 шықәса мшаԥымза алагамҭазы, амза 10 рзы иара аргылара хацдыркхьан.

Хәымз ҵуеит аусурақәа мҩаԥысуеижьҭеи. Адиректор хада иажәақәа рыла аусура ахышәа-ҵышәабжа мҩаԥгоуп.

Асасааирҭа аргылара ахыркәшара азыԥхьагәаҭоуп 2017 шықәса рзы. Какалиа иазгәеиҭеит аинвесторцәа рзы Аԥсны ишаԥҵоу иахәҭаны иҟоу аҭагылазаашьақәа.

© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
Строительство гостиницы Гранд отель - Сухум - Sputnik Аҧсны
1/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
Строительство гостиницы Гранд отель - Сухум - Sputnik Аҧсны
2/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
Строительство гостиницы Гранд отель - Сухум - Sputnik Аҧсны
3/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
© Sputnik / Томас ТхайцукСтроительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
Строительство гостиницы Гранд отель - Сухум - Sputnik Аҧсны
4/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
1/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
2/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
3/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"
4/4
Строительство гостиницы "Гранд отель - Сухум"

"Аинвестициатә фон шәарҭадоуп. Атәыла анапхгара адгылара арҭоит аинвестициатә процесс", — иҳәеит иара.

Асасааирҭа "Гранд-Отель Сухум" ф-еихагылакны иҟалоит, араҟа иҟалоит аресторан, "апрезиденттә номер", ашҭаҟны иазыԥхьагәаҭоуп аӡҭачы.

Ажәабжьқәа зегьы
0