Аԥсны автоинспекциа: арыжәтә ыжәны аԥсҟы зкуа ахараԥса рыдҵалатәуп

© Sputnik / Илона ХварцкияАԥсны автоинспекциа: арыжәтә ыжәны аԥсҟы зкуа ахараԥса рыдҵалатәуп
Аԥсны автоинспекциа: арыжәтә ыжәны аԥсҟы зкуа ахараԥса рыдҵалатәуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амҩатә шәарҭадара иазырхоу Аԥсны азакәанԥҵаратә актқәа аԥсахрақәа рылагалара иалацәажәеит апресс-конференциаҟны.

АҞӘА, абҵара 17 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Арыжәтә ыжәны аԥсҟы зкуа 12-20 нызқь рҟынӡа ахараԥса рыдҵалатәуп, иазыԥхьагәаҭатәуп аамҭакала амашьынақәа рымхра, иҳәеит Аԥсны автоинспекциа аиҳабы Наур Смыр. Атәыла Ахада инапынҵа инақәыршәаны амҩатә шәарҭадаразы аҭакԥхықәрақәа рӷәӷәатәуп.

"Аилагара ҟазҵаз зегьы арныҟәаразы азин рымхтәуп, уи адагьы ахарԥса шьҭыхны автомашьынақәагьы раанкылара иахәаԥштәуп", — иҳәеит Смыр.

Смыр иажәақәа рыла аҭагылазаашьа аруадаҩуеит аинспекциа аматериал-техникатә база ауашәшәырара.

Иазыԥхьагәаҭоуп иара убасгьы амҩа аԥҟарақәа реилагара азырбо авидеогәаҭарақәа рхархәара. Арыжәтә ыжәны аԥсҟы акраан раԥхьаӡа акәзар – шықәсык ҿҳәараны иаманы арныҟәаразы азин рымырхуеит, аҽазнык абри аилагара аҭыԥ аиур — хышықәсанӡа аҭакра.

Арҭ ариашарақәа Апарламент аҟны актәи аԥхьарала ирыдрымкылеит, Аԥсны иалало атәымтәылауаа рганахьала ахараԥса адкылара атәы зҳәо ахәҭа аус адуларахь инарышьҭит.

Ажәабжьқәа зегьы
0