Агрипп аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ианыхьҭахо аамҭазы иазыԥшуп ареспубликазы иҿыцу гонконгтәи авирус ауааԥсыра рылаҵәара. Убри инадҳәаланы Аԥсны ахы-аҵыхәа ихацыркуп агәырлаҵара.

Аинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны иазнархиеит авирустә ҿкы аҽацәыхьчаразы абжьагарақәа жәаба.

Ажәабжьқәа зегьы
0