Ашәыреиларш: амандаринатә "гәырӷьара"

Анапаҵаҩра
Есма Арџьениаԥҳа занааҭла джурналиступ, лусура иахаршәаланы аамҭа маҷны ишлымоугьы, аҩнусқәа, хықәкыла еиуеиԥшым ашәыр хкқәа ирылхны ашәыреиларшқәа ҟалҵоит.

Есма Арџьениаԥҳа лажәақәа рыла ланду ашәыреиларшқәа рацәаны иҟалҵон, уи аамҭазы лмаҭацәа идлырбон. Есма, ланду лҟынтәи ауп ахҩарақәа рыҟаҵара абзиабара ахьышьҭылкааз. Амандарина иалхны аиларш раԥхьа акәны иҟауҵозар ауадаҩра ацуп. Ари ашәыр хкы иалху аиларш агьама бзиахарц амарҭхәқәа ииашаны еибыҭатәуп. Аиларш азы амандарина ацырақәа ибжьаратәу еиҳа еиӷьуп, ҳәа азгәалҭоит лара, иҟәазу ажәраҿы иманшәалаӡам. Аиларш ишышәҭахыу аконсистенциа ҟаларц азы, амца ахылаԥшра аҭахыуп, иазгәалҭоит Есма. Аиларш азы амарҭҳәқәа анеибылҭалак лассы- лассы аилырхра аҭахым ҳәа лҳәоит лара.

Амандарина иалху аиларш ржәуеит сааҭк инеиҳаны, уи аамҭазы иара зҭаҳҭәо азҳархиоит. Есма иазгәалҭоит, ашәыреиларшы ишшу аҭра иҭоуҭәар шыҟамло. 

Амандарина иалху аиларшы ачаи иадкыланы иужәыр ҟалоит, иара убас ахаа аӡра бзиа избо, еиуеиԥшым ачашәқәа (пироги-ред) иргәыларҵар ҟалоит. 


© Sputnik / Томас ТхайцукАмандарина иалху аиларшы ачаи иадкыланы иужәыр ҟалоит, иара убас ахаа аӡра бзиа избо, еиуеиԥшым ачашәқәа (пироги-ред) иргәыларҵар ҟалоит.
Амандарина иалху аиларшы. - Sputnik Аҧсны
1/7
Амандарина иалху аиларшы ачаи иадкыланы иужәыр ҟалоит, иара убас ахаа аӡра бзиа избо, еиуеиԥшым ачашәқәа (пироги-ред) иргәыларҵар ҟалоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукЕсма Арџьениаԥҳа занааҭла джурналиступ, лусура иахаршәаланы аамҭа маҷны ишлымоугьы, аҩнусқәа, хықәкыла еиуеиԥшым ашәыр хкқәа ирылхны аиларшқәа ҟалҵоит.
Амандарина иалху аиларшы. - Sputnik Аҧсны
2/7
Есма Арџьениаԥҳа занааҭла джурналиступ, лусура иахаршәаланы аамҭа маҷны ишлымоугьы, аҩнусқәа, хықәкыла еиуеиԥшым ашәыр хкқәа ирылхны аиларшқәа ҟалҵоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАри ашәыр хкы иалху аиларш агьама бзиахарц амарҭхәқәа ииашаны еибыҭатәуп. Аиларш азы амандарина ацырақәа ибжьаратәу еиҳа еиӷьуп, иҟәазу ажәраҿы иманшәалаӡам.
Амандарина иалху аиларшы. - Sputnik Аҧсны
3/7
Ари ашәыр хкы иалху аиларш агьама бзиахарц амарҭхәқәа ииашаны еибыҭатәуп. Аиларш азы амандарина ацырақәа ибжьаратәу еиҳа еиӷьуп, иҟәазу ажәраҿы иманшәалаӡам.
© Sputnik / Томас ТхайцукКьылак амандарина иагоит: кьылак ашьақьари, шә-грамк аӡыи. Амарҭҳәқәа неибыҭаны сааҭқәак иаанрыжьуеит, амандарина ажәырӡы аналҵлак ауп, амца ианақәдыргыло.
Амандарина иалху аиларшы. - Sputnik Аҧсны
4/7
Кьылак амандарина иагоит: кьылак ашьақьари, шә-грамк аӡыи. Амарҭҳәқәа неибыҭаны сааҭқәак иаанрыжьуеит, амандарина ажәырӡы аналҵлак ауп, амца ианақәдыргыло.
© Sputnik Аиларш ишышәҭахыу аконсистенциа ҟаларц азы, амца ахылаԥшра аҭахыуп, иазгәалҭоит Есма. Аиларш азы амарҭҳәқәа анеибылҭалак лассы-лассы аилырхра аҭахым ҳәа лҳәоит лара.
Амандарина иалху аиларшы. - Sputnik Аҧсны
5/7
Аиларш ишышәҭахыу аконсистенциа ҟаларц азы, амца ахылаԥшра аҭахыуп, иазгәалҭоит Есма. Аиларш азы амарҭҳәқәа анеибылҭалак лассы-лассы аилырхра аҭахым ҳәа лҳәоит лара.
© Sputnik / Томас ТхайцукАмандарина иалху аиларш ржәуеит сааҭк инеиҳаны, уи аамҭазы иара зҭаҳҭәо азҳархиоит.
Амандарина иалху аиларшы. - Sputnik Аҧсны
6/7
Амандарина иалху аиларш ржәуеит сааҭк инеиҳаны, уи аамҭазы иара зҭаҳҭәо азҳархиоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАмандарина иалху ашәыреиаларш ацха иаҩызахоит. Ашәыреиларшы аныхьшәашәахалак аҭра иҭатәаны иԥхьаркоит.
Амандарина иалху аиларшы. - Sputnik Аҧсны
7/7
Амандарина иалху ашәыреиаларш ацха иаҩызахоит. Ашәыреиларшы аныхьшәашәахалак аҭра иҭатәаны иԥхьаркоит.
Ажәабжьқәа зегьы
0