Аԥсни Урыстәылеи аԥгаԥсатә полисқәа рзоужьра иалацәажәеит

© Sputnik / Кирилл Брага / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАрхивтә фото.
Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрреи Урыстәыла Агәабзиарахьчара аминистрреи рхаҭарнакцәа реиԥылара мҩаԥысит Аԥсны Аминистрцәа Реилазаараҟны ахаша, ажьырныҳәа 25.

АҞӘА, ажьырныҳәа 25 — Sputnik, Владимир Бегунов. Аԥсни Урыстәылеи Агәабзиарахьчара аминистррақәа рхаҭарнакцәа реиԥылара мҩаԥысит Аԥсны Аминистрцәа Реилазаараҟны ахаша, ажьырныҳәа 25 рзы.

Ари акьыԥхьымҭа урысшәала абраҟа шәаԥхьар шәылшоит >>

Урыстәыла амедицинатә полисқәа Аԥсны атәылауаа рыҭаразы Аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩхоит 2017 шықәса актәи аквартал азы, хәа иҳәеит Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистр Андзор Гоов.

Урыстәыла Агәабзиарахьчара аминистр ихаҭыԥуаҩ Анатоли Гулин иажәақәа рыла аполисқәа Урыстәыла иахьаҵанакуа зегьы азинмчра рымоуп.

Аԥгаԥсатә полисқәа рзы Аиқәшаҳаҭра адагьы 2017 шықәса актәи аквартал азы иазыԥхьагәаҭоуп Урыстәыла атәылауаҩра змоу Аԥсны ауааԥсыра аԥыжәара рыманы хәшәыла реиқәыршәаразы Аиқәшаҳаҭрагьы анапаҵаҩра.

Андзор Гоов ишиҳәаз ала амедицинатә полисқәа роура алшоит Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭаҟны. Уи азы иумазароуп аурыси аԥсуеи паспортқәа. 14 шықәсанӡа зхыҵуа ахәыҷқәа аполис рыҭахоит Урыстәыла атәылауаҩра рымазар.

Ажәабжьқәа зегьы
0