Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Циала Чкадуа: аҩны ианыҟо ргәы ҭынчны икәашоит

© Sputnik / Томас ТхайцукЦиала Чкадуа
Циала Чкадуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аҟазаратә школ "Абаза" злахәны, ажьырныҳәа 8 инаркны 11-нӡа Москва ақалақь аҿы имҩаҧсуаз афбатәи жәларбжьаратәи афестиваль-конкурс "Москва аҟазара агәра гоит" аҟны актәи аҭыҧ аман ихынҳәит.

Ҳазҭалаз Ашықәс ҿыц мышьҭабзиала ҳәа ихацнаркит аҟазаратә школ "Абаза". Ҧшьышықәса раахижьҭеи уи иалоу ахәыҷқәа раҧхьаӡакәны рҟазара ддырбеит Москва имҩаҧысыз афестиваль аҿы. Аицлабра ҕәҕәан, уи иалахәын  Урыстәылеи, Нхыҵ-Кавказатәи ареспубликақәеи рҟынтәи  акәашаратә гәыҧқәа.  

Хра злоу ахҭысқәа;: акәашацәа хәыҷқәа Москва ақалақь аҿы, раҧхьатәи рықәыгылареи, риааиреи, ашкол аҧхьаҟатәи агәҭакқәеи дрылацәажәеит Циала Чкадуа

"Ахәыҷқәа ртәылаҿы ианыҟо, еиҳа ргәы ҭынчны икәашозар, уаҟа шәарак рныҧшуан аиааира ҳазгарыма ҳәа, избанзар аколлективқәа рацәан, аҽазыҟаҵараз иҳамаз аамҭа акәзар, имаҷын. Аха шәара зегьы шәреиҕьуп ҳәа, ҳхәыҷқәа ргәы сырҕәҕәҕон", — лҳәеит аҟазаратә школ арҵаҩы Циала Чкадуа.

Иааиуа ашықәсазы "Абаза" иахыҵуеит  25 шықәса. Ари аамҭа аҩныҵҟа атәыла ахьыӡ изныкымкәан иҭнагахьеит, аиааирақәа маҷымкәан  иаанагахьеит  Аҧсныҟа. Иахьа уажәраанӡагьы уи аҟазара бзиа ибаны ааҧхьарақәа маҷымкәан иаиуеит урыстәылеи, аҳәаанырцәи рҟнытә, аха Европа атәылақәа рахь  ацара еиҳа иуадаҩуп. 

"Сынтәа Польша ацаразы агәҭакы ҳамоуп, апаспорт  азы ҧынгылақәак  ҳзаҧырымҵар", — лҳәеит Циала Чкадуа.  

Ажәабжьқәа зегьы
0