Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Гамсаниаԥҳа: ҟәыӷара згым аҳәса Апарламент ахь рхы ықәыдмыргылаӡеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Жәлар Реизара адепутат Емма Гамсаниаԥҳа
Аԥсны Жәлар Реизара адепутат Емма Гамсаниаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Жәлар Реизара адепутат Емма Гамсаниаԥҳа Sputnik Аԥсны апресс-центр аҟны далацәажәеит Апарламент ахь инеир зҭаху аҳәса рхыԥхьаӡара зырацәам.

"Апарламент ахь алхрақәа рхы рыладырхәырц азы изҵаҳҳәаз, издаҳгалаз ҟалеит, аха уажәы сазхиам, мамзаргьы ариаҟара ауаа ахьықәгылоу уеиазгьы сзаиааиуам зҳәаз ҟалеит", — лҳәеит лара.

Емма Гамсаниаԥҳа аҳәса аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рҿы рмаҷра иазкны

Емма Гамсаниаԥҳа лгәаанагарала, зҵареи здырреи ыҟоу аԥҳәыс Апарламент аҿоума, мамзаргьы иарбанызаалак анапхгаратә ҭыԥқәа рҟны акыр дхәарҭоуп.

Насгьы аԥҳәыс дахьықәгылоу алхратә ҭыԥ аҟны хҩы-ԥшьҩы ахацәа анықәгылалак уи Апарлмент ахь анеира лцәыуадаҩхоит, азгәалҭеит уи.

Ажәабжьқәа зегьы
0