Аԥсны ААК: алхырҭатә ҭыԥ №17 аҟны лаҵарамза 14 рзы алхрақәа мҩаԥгахоит

© Sputnik Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраалхырҭатә ҭыԥ №17 аҟны лаҵарамза 14 рзы алхрақәа мҩаԥгахоит
алхырҭатә ҭыԥ №17 аҟны лаҵарамза 14 рзы алхрақәа мҩаԥгахоит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭатәи алхратә ҭыԥ №17 аҟны акандидатцәа иахәҭаны иҟаз абжьқәа ахьырмоуз азы алхрақәа зымҩаԥымсит ҳәа ишьақәдыргылеит.

АҞӘА, хәажәкыра 16 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Алхырҭатә ҭыԥ №17 аҟны лаҵарамза 14 рзы алхрақәа мҩаԥгахоит, иҳәеит Аԥсны Ацентртә алхратә комиссиа ахантәаҩы Ҭамаз Гәагьиа. Апарламент ахь алхрақәа аҩбатәи атур амҩаԥгара арыцхә макьаназы ишьақәыргылам.

Гәдоуҭатәи алхратә ҭыԥ №17 аҟны акәзар, акандидатцәа иахәҭаны иҟаз абжьқәа ахьырмоуз азы алхрақәа зымҩаԥымсит ҳәа ишьақәдыргылеит.

Хәажәкыра 12 рзы Аԥсны имҩаԥысит Жәлар Реизарахь алхрақәа. 12 алхратә ҭыԥ рҟны алхрақәа мҩаԥысит, 22 алхратә ҭыԥ рҟны аҩбатәи атур мҩаԥгахоит, алхратә ҭыԥк аҟны алхрақәа зымҩаԥымсит ҳәа ишьан. Алхрақәа ирылахәын 137 кандидат. Урҭ рҟынтәи 113-ҩык аԥшьгаратә гәыԥқәа иқәдыргылеит, 24-ҩык — апартиақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0