Аимхааԥҳа: аҟәатәи ашколқәа рҟны аспорттә залқәа рремонт асметақәа азырхиоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАхәыҷтәы-қәыԥштә спорттә школа адиректор Татиана Емхааԥҳа
Ахәыҷтәы-қәыԥштә спорттә школа адиректор Татиана Емхааԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахәыҷтәы-қәыԥштә спорттә школа адиректор Татиана Аимхааԥҳа арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит аҳҭнықалақь ашколқәа рҟны аспорттә залқәа аремонт рзура шазыԥхьагәаҭо.

АҞӘА, хәажәкыра 20 — Sputnik, Амра Амҷԥҳа. "Аԥсныргылара" ишьақәнартәеит аҳҭнықалақь ашколқәа рҟны аспорттә залқәа рремонт асметақәа, ҳәа ҳалҳәеит Ахәыҷтәы-қәыԥштә спорттә школа адиректор Татиана Аимхааԥҳа.

Аԥхьатәи аусурақәа ирылагоит ашколқәа № 6, № 10 рҟны. Ашкол № 5 аҟны иазыԥхьагәаҭоуп ахәыҷқәа рҽеиҭакырҭа ауада аремонт. Лара лажәақәа рыла ашкол №6 аҟны ашықәс анҵәамҭазы аԥенџьырқәа ԥсахын.

"Ашкол № 14 аҟны акапиталтә ремонт аҟаҵара ахәҭаны иҟоуп", — лҳәеит лара.

Татиана Аимхааԥҳа иазгәалҭеит школқәак рҟны аспорттә плошьчадка ҿыцқәа реиҿкаара шазыԥхьагәаҭоу.

"Ашкол № 11 аҟны зынӡа акгьы рымаӡам. Аспорттә плошьчадка зынӡа иҿыцны иргылатәуп. Иара убас ашкол № 13 аҟынгьы. Ҳгәыӷуеит сынтәатәи ашықәс иалагӡаны иалҳаршап ҳәа", — лҳәеит лара.

Аҟәатәи Ахәыҷтәы-қәыԥштә спорттә школа адиректор Татиана Аимхааԥҳа инаҵшьны иазгәалҭеит, аспорттә школқәа раартреи аспорттә плошьчадкақәа раартреи рзы апроектқәа мҩаԥгахар уаҟа иҟалоит алшарақәа асекциа ҿыцқәа раартразгьы ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0