Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ имашьына амца акит

© SputnikАԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Ҭимур Шьониа имашьына амца акит
Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Ҭимур Шьониа имашьына амца акит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Ҭимур Шьониа имашьына амца акит ҳәа ҳзааицҳаит Аҟәа ақалақь апрокурор Руслан Ҭырқьба.

АҞӘА, хәажәкыра 22 — Sputnik, Бадри Есиава. Аҩаша, хәажәкыра 21, асааҭ 22.30 рзы Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Ҭимур Шьониа ихатәы машьына амца акит ҳәа ҳзааицҳаит Аҟәа ақалақь апрокурор Руслан Ҭырқьба.

"Автомашьына Ҭемыр Шьониа иусурҭа ааигәаар игылан. Амашьына амца анакыз иара аусураҟны дыҟан. Асааҭ 22:30 ҟалахьан иара абри ахҭыс азы адырра анирҭаз", — иҳәеит Ҭырқьба.

Иара иажәақәа рыла амцарцәарахь инеиит Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура аусзуҩцәа. Дара ишырҳәаз ала, амца ахы акит аԥхьатәи агьежь аҟынтәи, уантәи аматорҭыԥ ахь ииасит.

"Амцарцәаҩцәа макьаназы иҟалаз зыхҟьаз рзышьақәмыргылацт", — иҳәеит Ҭырқьба.

Аамҭақәак раԥхьа абасеиԥш амца акит Апарламент ахь адепутатраз акандидат Баҭал Аиба имашьынагьы. Апрокурор арҭ ахҭысқәа ҵаҵӷәыда реидҳәалара мап ацәикит.

Ажәабжьқәа зегьы
0