Ансамбль "Адаул" аиҳабы: Петербургтәи ахәаԥшцәа Кавказ аритмқәа ҳарзыхәмарит

© Sputnik Илона ХәарцкьиаАнсамбль "Адаул" анапхгаҩы Еснаҭ Сангәлиа
Ансамбль Адаул анапхгаҩы Еснаҭ Сангәлиа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟазаратә школ "Абаза" иаҵанакуа ансамбль "Адаул" мшаԥымза 1 инаркны 2-нӡа Санкт-Петербург имҩаԥысуаз Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы ҟазаратә фестиваль-аконкурс "Творческие открытия" аҟны Гран-при ргеит.

АҞӘА, мшаԥымза 11 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Петербургтәи ахәаԥшцәа Кавказ аритмқәа ҳарзыхәмарит, иҳәеит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист, ансамбль "Адаул" анапхгаҩы Еснаҭ Сангәлиа.

"Афестиваль иалагаанӡа аҽазыҟаҵаразы жәабаҟа минуҭ ҳарҭеит. Ахәыҷқәа даара ибзианы рхы аадырԥшит. Иара асцена аҟны ианыхәмаруазгьы рҟазара ахәаԥшцәа хнахуан. Ижәдыруеит адаул аҟны ахәмарра мариаӡам, алшара ду умазар ауп, артистцәа даараӡа ибзианы иқәгылеит", — азгәеиҭеит Еснаҭ Сангәлиа.

Ансамбль "Адаул" афестиваль аҟны рықәгылара быжь-минуҭк иалагӡаны ахәаԥшцәа рҿаԥхьа инарыгӡеит Аԥсныи Кавкази рритмқәа, иҳәеит уи.

"Ари аконкурс ҳара ҳзы даара аҵак ду аман, избанзар, адаул асыҩцәа ргәыԥ раԥхьаӡа акәны ауп Аԥсны анҭыҵ ианызгаз. Ҳара ҳанықәгылоз зегьы напеинҟьарала иаҳԥылон егьырҭ аколлективқәа рҟынтәи ахәыҷқәагьы уахь иналаҵаны", — иҳәеит Сангәлиа.

Ансамбль "Адаул" анапхгаҩы Еснаҭ Сангәлиа ирадиоинтервиу шәазыӡырҩыр ҟалоит абра

Санкт-Петербург имҩаԥысит Жәларбжьаратәи ахәыҷтәы ҟазаратә фестиваль-аконкурс "Творческие открытия" мшаԥымза 1 инаркны 2-нӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0