Ҭина Бебиаԥха лықәра ду маӡас иамоу атәы еиҭалҳәеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭа араион Хәаԥ ақыҭан инхо, Аԥсны зегьы реиҳа қәрала еиҳабу 112 шықәса зхыҵуа абырг Ҭина Бебиаԥҳа.

Ҭина Бебиаԥҳа диит 1905 шықәсазы, Хәаԥ ақыҭан. Лара лажәақәа рыла, аҭоурыхтә хҭысқәа акыр дырхаануп, Аԥсны аԥхьагылаҩцәагьы аӡәырҩы лгәалашәоит.

Лара излалҳәо ала, иахьа Аԥсны зықәра неихьоу ауаа рхыԥхьаӡара ахьмаҷхаз зыхҟьо урҭ рыԥсҭазаара ишахәҭоу иахьацкламԥшуа ауп.

Ҭина Бебиаԥҳа инаҵшьны иазгәалҭеит аԥсуаа ахаан арыжәтә рыҽшадрымцалоз, ирфоз дара рнапала иаадрыхуаз шакәыз. 

Ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

 

Ажәабжьқәа зегьы
0