Анхамҩа иадҳәалоу ажәақәа ииашаны рҩышьа жәдыруама?

© Sputnik / Константин Чалабов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАиха
Аиха - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуаа жәытә-натә аахыс рыԥсҭазаара анхамҩа иадҳәалоуп. Убри аҟынтә аԥсуа бызшәаҿы ирацәоуп анхамҩа иазку ажәақәа. Игәашәҭ урҭ рҩышьа ииашаны иахьынӡажәдыруа.
Ажәабжьқәа зегьы
0