Гәдоуҭа араион Хыԥсҭа ақыҭаҿы инхоз ауаҩԥсы Гагра дшьуп

© SputnikАрхивтә фото
Архивтә фото - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахаша, рашәарамза 21 асааҭ 23.30 рзы Гагра ауаҩшьра ҟалеит. Абри атәы аанацҳауеит ареспублика Апрокуратура хада.

АҞӘА, рашәарамза 22 — Sputnik. Ҩынҩажәижәаба шықәса зхыҵуаз, Гәдоуҭа араион Хыԥсҭа ақыҭа ауаҩԥсы Геннади Сулабериӡе иехсны дыршьит рашәарамза 21 рзы Гагра, Акосмонавтцәа рымҩа аҩны №1 аҿаԥхьа, ҳәа аанацҳауеит ареспублика Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Адыррақәа рыла, макьаназ ишьақәыргылам ахаҿы Сулабериӡе диехсны дишьит. Ахәрақәа зауыз Сулабериӡе аҭыԥ аҟны дыԥсит.

Гагра араион Апрокуратура ашьаусҭҵаара хацнаркит Аԥсны Аҳәынҭқарра ашьаустә Кодекс ахәҭаҷ 217 (изакәанымкәа абџьар амазаара) ахәҭаҷ 99 (ауаҩшьра) инарықәыршәаны.

Ашьра ҟазҵаз ахаҿы иԥшаара иазырхоу ауснагӡатәқәа ирҿуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0