Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Асҭанда Хәаԥшухә ансамбль "Аԥсынра" иазкны: аԥсуаа рыкәашарақәа ԥхьагылоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАнсамбль алахәыла Асҭанда Хәаԥшухә
Ансамбль алахәыла Асҭанда Хәаԥшухә - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Ԥхынгәы 23 Аԥсны аҳәынҭқарра абираҟ амш азгәаҭаразы Ҭырқәтәылантәи иааит уаҟа еиҿкаау акәашаратә гәыҧ "Аҧсынра". Ансамбль алахәыла Асҭанда Хәаԥшухә Sputnik арадистудиаҟны дазааҭгылеит ансамбль Аԥсныҟа раара шыҟалаз атәы.
Асҭанда Хәаԥшухә ансамбль "Аԥсынра" иазкны

"Акәашаратә гәыҧ "Аҧсынра" аконцертқәа рырҭахьеит Гәылрыԥшь, Очамчыра, Гагра, Гәдоуҭа ақалақьқәа рыҟны. Иссирны ирыдыркылеит ҳконцертқәа, избан акәзар ирацәаҩӡам издыруа Ҭырқәтәыла аԥсуа кәашарақәа шырҵо.  Ансамбль еиҿикааит Жьгәыр Сымсым Адаԥазар Сақариа ақалақь аҟны 2014 шықәсазы", — лҳәеит Хәаԥшухә.


Ажәабжьқәа зегьы
0