Игорь Амқәаб: Приморское ақыҭан аҩнқәа быжьба рышьақәыргылара залшом

© Sputnik Бадрак АвидзбаПриморское ақыҭан аҩнқәа быжьба рышьақәыргылара залшом
Приморское ақыҭан аҩнқәа быжьба рышьақәыргылара залшом - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Приморское ақыҭан аџьаԥҳанышьҭаҵарҭаҿ иҟалаз аԥжәарақәа ирыхҟьаны аԥхасҭа зауз ақыҭауаа ақыҭа Ахадарахь икылсит нанҳәа 10 рзы.

ПРИМОРСКОЕ, нанҳәа 10 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны акапиталтә ргылара Аусбарҭа аиҳабы Игорь Амқәаб иажәақәа рыла ақыҭаҟны аҩнқәа быжьба реиҭашьақәыргылара ауам. Зеиҭашьақәыргылара ҟало аҩнқәа иаарласны аус рыдулара иалагараны иҟоуп.

"Аԥхьа адәныҟатә усурақәа мҩаԥгатәуп, нас – аҩныҵҟатәи аусурақәа ҳрылагоит. Аусурақәа мҩаԥыргараны иҟоуп аргыларатә еилахәырақәа хәба", — иҳәоит Амқәаб.

Ақыҭауаа ашәарақәа рыздырҵысуеит рышҭақәа, рымхурсҭақәа уҳәа рҟны иԥымжәакәа иаанхан иҟоу аџьаԥҳаны ахьықәгам. Еизаз рахь инеиз Аԥсны Атәылахьчара аминистр Мираб Кьышьмариа иҳәеит иԥымжәаз аминақәеи аснариадқәеи амчыбжь аҩныҵҟа иалыршаны иқәгахоит ҳәа.

Аџьаԥҳанышьҭаҵарҭаҟны иҟалаз аԥжәарақәа ирыхҟьаны 60-ҩык рҟынӡа аахақәа роуит, ҩыџьа Урыстәыла атәылауаа ҭахеит. Аԥхасҭа рыҭоуп анхацәа рыҩнқәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0