Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Хонелиаԥҳа: мчыбжьык абаза ҭаацәарақәа рҿы аԥснынтәи ааҩык аҷкәынцәа нҳархеит

© Sputnik / Томас ТхайцукЖәларбжьаратәи ахеилак "Алашара" аԥснытәи ахаҭарнак Аида Хонелиаԥҳа
Жәларбжьаратәи ахеилак Алашара аԥснытәи ахаҭарнак Аида Хонелиаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсуа-абаза жәлар рырҿиара ацхырааразы иҟоу Жәларбжьаратәи ахеилак "Алашара" аԥснытәи ахаҭарнак Аида Хонелиаԥҳа апроект ҿыц "Аибабара" захьӡу Sputnik Аԥсны арадиостудиаҿы дазааҭгылеит.
Аида Хонелиаԥҳа апроект ҿыц "Аибабара" дазааҭгылеит

"Ари апроект ахьӡ ахаҭа изызку аҳәоит. Ҳара ҳажәа еснагь иалоуп абаза жәлари аԥсуа жәлари — жәларык ҳауп ҳәа, аха убра унеины аҭаацәа реиҽкаашьа умбакәа шаҟа ҳаизааигәоу узеилкааӡом. Сынтәа мчыбжьык абаза ҭаацәарақәа рҿы аԥснынтәи ааҩык аҷкәынцәа нҳархеит", — лҳәеит Хонелиаԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0