Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьапуа: 20 шықәса рыла Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа икьаҿым аҿиарамҩа ианысит

© SputnikЗураб Джапуа
Зураб Джапуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидент Зураб Џьапуа Sputnik Аԥсны арадио аҟны еиҭеиҳәеит ААР ҩажәашықәса ахыҵра иазкны имҩаԥгахо аусмҩаԥгатәқәа.
Зураб Џьапуа Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аиубилеи азгәаҭара иазкны

"Убас иаҳҭахуп, Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидиум иалоу аҵарауаа агәыӷра ҳамоуп иҳаракны ҳаԥылап ҳәа. Иҵабыргуп, ҩажәа шықәса ари шықәс дуӡам, аха иагьмаҷуп уҳәар ҟалаӡом, избан акәзар, академиа ашьақәгылараҿы акыр шьаҿа ҟанаҵахьеит", — иҳәеит Зураб Џьапуа. 

Аиубилеитә рыцхә аҵакы аманы ҳаԥылар ҳҭахуп, азгәеиҭеит Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидент.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0