"Аԥсшьарҭатә" парк: атроллеибусқәеи урҭ арныҟәцаҩцәеи

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ҩымчыбжьа рыҩнуҵаҟа атроллеибусқәа русура аанкылоуп.

Аҟәа ақалақь атроллеибусқәа раанкылара зыхҟьо атоллеибус ахьныҟәо ацәаҳәа инақәыршәаны, метраки-бжаки рҟынӡа иҵауланы ижны аӡы мҩанызго атрубақәа ыҵарҵараны иахьыҟоу ауп. Аӡымҩангагақәа рыҵаҵара атроллеибусқәа рныҟәара аанымкылакәа аҟаҵаразы аҽазышәара ыҟан, аха қәҿиара аимуит. Атроллеибусқәа Аҟәа рныҟәара х-хырхарҭак амоуп, Аҳабла ҿыци – аџьармыкьеи, Маиаки – Ҭҳәыбыни, Ажәытә ҳаблеи – аџьармыкьеи. Абарҭ ах-хырхарҭакгьы имҩаԥысуа аусурақәа ирхырҟьаны атроллеибусқәа аанкылоуп.

© Sputnik / Илона Хварцкия Аҟәатәи атроллеибустә парк аҟны иҟоуп 25 троллеибус.
Аҟәатәи атроллеибустә парк аҟны иҟоуп 25 троллеибус. - Sputnik Аҧсны
1/10
Аҟәатәи атроллеибустә парк аҟны иҟоуп 25 троллеибус.
© Sputnik / Илона Хварцкия Аҟәа ақалақь атроллеибусқәа раанкылара зыхҟьо атоллеибус ахьныҟәо ацәаҳәа инақәыршәаны, метраки-бжаки рҟынӡа иҵауланы ижны аӡы мҩанызго атрубақәа ыҵарҵараны иахьыҟоу ауп
Аҟәа ақалақь атроллеибусқәа раанкылара зыхҟьо атоллеибус ахьныҟәо ацәаҳәа инақәыршәаны, метраки-бжаки рҟынӡа иҵауланы ижны аӡы мҩанызго атрубақәа ыҵарҵараны иахьыҟоу ауп. - Sputnik Аҧсны
2/10
Аҟәа ақалақь атроллеибусқәа раанкылара зыхҟьо атоллеибус ахьныҟәо ацәаҳәа инақәыршәаны, метраки-бжаки рҟынӡа иҵауланы ижны аӡы мҩанызго атрубақәа ыҵарҵараны иахьыҟоу ауп
© Sputnik Илона Хварцкия Аҟәатәи атроллеибустә парк аусзуҩцәа изаамҭанытәим аԥсшьарахь ирышьҭит.
Аҟәатәи атроллеибустә парк аусзуҩцәа изаамҭанытәим аԥсшьарахь ирышьҭит. - Sputnik Аҧсны
3/10
Аҟәатәи атроллеибустә парк аусзуҩцәа изаамҭанытәим аԥсшьарахь ирышьҭит.
© Sputnik / Илона Хварцкия25 троллеибус рҟынтә 19 роуп аус зуа.
25 троллеибус рҟынтә 19 роуп аус зуа. - Sputnik Аҧсны
4/10
25 троллеибус рҟынтә 19 роуп аус зуа.
© Sputnik / Илона Хварцкия Апарк аусзуҩцәа агәынамӡара аадырԥшуеит аԥсшьара иахьырышьҭыз иахҟьаны.
Апарк аусзуҩцәа агәынамӡара аадырԥшуеит аԥсшьара иахьырышьҭыз иахҟьаны. - Sputnik Аҧсны
5/10
Апарк аусзуҩцәа агәынамӡара аадырԥшуеит аԥсшьара иахьырышьҭыз иахҟьаны.
© Sputnik / Илона Хварцкия Аӡымҩангагақәа рыҵаҵара атроллеибусқәа рныҟәара аанымкылакәа аҟаҵаразы аҽазышәара ыҟан, аха қәҿиара аимуит.
Аӡымҩангагақәа рыҵаҵара атроллеибусқәа рныҟәара аанымкылакәа аҟаҵаразы аҽазышәара ыҟан, аха қәҿиара аимуит. - Sputnik Аҧсны
6/10
Аӡымҩангагақәа рыҵаҵара атроллеибусқәа рныҟәара аанымкылакәа аҟаҵаразы аҽазышәара ыҟан, аха қәҿиара аимуит.
© Sputnik / Илона Хварцкия Имҩаԥысуа аусурақәеи атроллеибусқәа рныҟәареи еинаалом иауам ҳәа алкаа ҟаҵан.
Имҩаԥысуа аусурақәеи атроллеибусқәа рныҟәареи еинаалом иауам ҳәа алкаа ҟаҵан. - Sputnik Аҧсны
7/10
Имҩаԥысуа аусурақәеи атроллеибусқәа рныҟәареи еинаалом иауам ҳәа алкаа ҟаҵан.
© Sputnik / Илона Хварцкия Атроллеибус арныҟәҵаҩцәа аԥсшьара иахьынӡаҟоу рмашьынақәа иагоу-иабзоу еилдыргоит.
Атроллеибус арныҟәҵаҩцәа аԥсшьара иахьынӡаҟоу рмашьынақәа иагоу-иабзоу еилдыргоит. - Sputnik Аҧсны
8/10
Атроллеибус арныҟәҵаҩцәа аԥсшьара иахьынӡаҟоу рмашьынақәа иагоу-иабзоу еилдыргоит.
© Sputnik / Илона Хварцкия Атроллеибусқәа Аҟәа рныҟәара х-хырхарҭак амоуп, Аҳабла ҿыци – аџьармыкьеи, Маиаки – Ҭҳәыбыни, Ажәытә ҳаблеи – аџьармыкьеи.
Атроллеибусқәа Аҟәа рныҟәара х-хырхарҭак амоуп, Аҳабла ҿыци – аџьармыкьеи, Маиаки – Ҭҳәыбыни, Ажәытә ҳаблеи – аџьармыкьеи. Абарҭ ах-хырхарҭакгьы имҩаԥысуа аусурақәа ирхырҟьаны атроллеибусқәа аанкылоуп. - Sputnik Аҧсны
9/10
Атроллеибусқәа Аҟәа рныҟәара х-хырхарҭак амоуп, Аҳабла ҿыци – аџьармыкьеи, Маиаки – Ҭҳәыбыни, Ажәытә ҳаблеи – аџьармыкьеи.
© Sputnik / Илона Хварцкия Ах-хырхарҭакгьы имҩаԥысуа аусурақәа ирхырҟьаны атроллеибусқәа аанкылоуп.
Ах-хырхарҭакгьы имҩаԥысуа аусурақәа ирхырҟьаны атроллеибусқәа аанкылоуп. - Sputnik Аҧсны
10/10
Ах-хырхарҭакгьы имҩаԥысуа аусурақәа ирхырҟьаны атроллеибусқәа аанкылоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0