"Афырхацәа рымҩала" алахәылацәа рымҩа хацдыркит

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтопробег - Дорогами Войны
Автопробег - Дорогами Войны - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Автоклуб "Внедорожная Абхазия" иазнархиеит Аҟәа ақалақь ахақәиҭтәра Амш иазку акциа. Автоеиԥхынырыҩлара Аҟәа-Каман-Аҟәа иалахәхар рылшоит изҭаху зегьы.

АҞӘА, цәыббра 27 – Sputnik, Анжелика Бениаԥҳа. "Афырхацәа рымҩала" алахәылацәа рымҩа хацдыркит Аҟәа ақалақь Ахақәиҭра ашҭа аҟынтәи цәыббра 27 рзы.

Акциа хықәкны иамоуп афырхацәа рхамыршҭра, ргәалашәара иҳәеит акциа алахәыла Роланд Адлеиба.

"Ҳара ҳарҭаауеит аибашьра ахьцоз аҭыԥқәа, аманументқәа. Иахьатәи аҿар ирдыруазароуп рабацәа знысыз амҩа, аиааира аагашьас иаиуз. Ирдыруазароуп аиааира ишахҭынҵо адунеи аҟны зегь раасҭа хәызманы иҟоу аԥсҭазаара", — иҳәеит Адлеиба.

Автоклуб "Внедорожная Абхазия" ахантәаҩы Сергеи Никитченко иҳәоит рмаршрут амҩаԥысшьа атәы.

"Ҳакциа амаршрут ахәҭак Мраҭашәаратәи афронт "Афырхацәа рымҩала" Аҟәантәи Каманҟа ицоит. Абри амҩа ианысны ицон ҳакәлаӡтәы техника. Амаршрут аура 50 километра иҟоуп. Ашьхаар иаҿысны ицоит", — иҳәоит Никитченко.

Акциа алахәылацәа Афон Ҿыцҟа рхы дырхоит. Ԥсырӡха иалсны каманҟа амҩа иқәлоит. Асааҭ 17:00 рзы Аҟәаҟа ихынҳәуеит, ақалақь Ахадара аҿар рызҵаарақәа рзы аилак ирыцны Ахьӡ-аԥша ашҭахь инеиуеит афырхацәа рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа рышьҭаҵаразы.

Ажәабжьқәа зегьы
0