Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арӡынба: сынтәа акамшьиа 20 нызқь тонн акра азин ыҟоуп

© Foto / Сырма АшәԥҳаТаифун Арӡынба
Таифун Арӡынба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәи аԥсыӡ зауадқәа акамшьиа акра иазыхиоуп, аха макьана аԥсыӡ ыҟам, иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны ҭелла иаиҭаз аинтервиу аҿы, ҳтәылаҿы раԥхьатәи аԥсыӡтә зауад аазыртыз, Аԥсны Жәлар реизара адепутат Таифун Арӡынба.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Таифун Арӡынба акамшьиа акра иазкны

"Ҵыԥх акамшьиа аҟамзаара иахҟьаны аквота ҳзынамыгӡеит, сынтәа макьана аԥсыӡ ыҟам, аха азауадқәа аусуразы ихоиуп, аӷбақәа амшын ахаларазы имазеины игылоуп", — иҳәеит Арӡынба.

Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0