Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арсалиаԥҳа: Алеқсандр Чачба иусумҭақәа рцәыргақәҵа адунеи акультуразы хҭысуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЭльвира Арсалия
Эльвира Арсалия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Алеқсандр Чачба иусумҭақәа рцәыргақәҵа Адунеи акультура зегьы рзы хҭыс дууп, лҳәеит арадио Sputnik Аԥсны астудиаҟны акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи рзы аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа, Алеқсандр Чачба диижьҭеи 150 шықәса ахыҵра инамаданы еиҿкаау аусмҩаԥгатәқәа рҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥсыран иҟоу ацәыргақәҵазы.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Ельвира Арсалиԥҳа Алеқсандр Чачба иусумҭақәа рцәыргақәҵа иазкны

"Алеқсандр Чачба иматериалтә ҭагылазаашьа шыцәгьазгьы, илшеит 500 усумҭа Аԥсныҟа раашьҭра, иара еиликаауан, кыр аамҭа царгьы, ихы-иԥсы изалымхуаз, иԥсадгьыл аҿы урҭ хәы змаӡам ракәны ишаанхоз", — лҳәеит Ельвира Арсалиаԥҳа.
Акультура аминистр иазгәалҭеит ацәыргақәҵа аус шауа хәымш, ԥхынҷкәын 18- нӡа. Ари аамҭа иалагӡаны иара иаҭаарц сҭахуп хыԥхьаӡапра рацәала ауааԥсыра лҳәеит лара. 
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0