Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Думаа: анхацәа рҭаацәа сатәуп, анхаҩы иџьабаа здыруеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАпполон Думаа
Апполон Думаа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Анхаҩы иџьабаа бзиан издыруеит уи еснагь пату ақәысҵоит, иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны астудиаҟны акыршықәса Очамчыра араионаҿ ақыҭанхамҩаҿы аус зуаз, ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усузуҩы, Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы, 75 шықәса зхыҵыз Аполлон Думаа.
Аполлон Думаа 75 шықәса ихыҵит

"Анхацәа  рҭацәаара иалҵыз уаҩуп, сара, саныхәыҷыз инакрны ацәмаа скхьан. Анхара аус сани саби исдырҵеит, уи иацу аџьабаа дырны, сусураҿгьы анахаҩы иџьабаа иахьынӡа сылшоз пату ақәысҵон. Асовет аамҭазы анхацәа еиҳа ирацәаны аус руан, аха социаллагьы ихьчан", — иҳәеит Аполлон Думаа.
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0