Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аинџьныр хада: аӡымҩангага хада зегьы ҳаԥсахаанӡа аӡы аанаҳкылалоит

© SputnikРадио студия Sputnik Абхазия
Радио студия Sputnik Абхазия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аҳҭнықалақь зегьы аҿы аӡымҩангага хада аԥсахра ҳаҷуп, даара акрызҵазкуа усуроуп, убри иахҟьаны ҭыԥ-ҭыԥла ақалақь аҿы аӡы аанаҳкылалоит, иҳәеит "Аӡыканал" аинџьныр хада Мераб Анқәаб аҳҭнықалақь аӡы аҟамзаара атәы далацәажәауа.
Мираб Анқәаб аӡымҩангагақәа рыԥсахра иазкны

"Аҳаԥсаххьоу аӡымҩангага ала иубарҭоуп, Гәымсҭатәи аӡеизгарҭа аҟынтә аӡы иаҳа ирласны ауаа рҟынӡа ишнеиуа. Ԥыҭк аусурақәа мҩаԥаҳгахьеит, алҵшәагьы аиухьеит", — иҳәеит Мераб Анқәаб.
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0