Аҭоурых аарԥшра: аҿартә театр рықәыргыламҭа "Қьалашьбеи"

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Анзор Мықәба ипиесала иқәыргылоу аспектакль ахәаԥшцәа идырбахоит ажьырныҳәа 19, 25 рзы аԥсуа драматә театр асценаҟны.

Аԥсны аҳәынҭқарра адраматә театр асценаҟны аҿартә театр актиорцәа ахәаԥшцәа иддырббеит Анзор Мықәба иҩымҭа иалху аспектакль "Қьалашьбеи" аԥшьаша, ажьырныҳәа 18 аҽны. Аспектакль ықәыргылоуп Анзор Мықәба ипиесала, ианыԥшуеит Аԥсны XIX ашәышықәсазы имҩаԥысуаз ахҭысқәа. Иара ихьӡ Кавказ акәша-мыкәша зегьы ирдыруан. Аҳ иполитика ззырхаз Ҭырқәтәыла аҳраҟнытә Аԥсны аҵыҵра акун.

Ажәабжьқәа зегьы
0