Аҟәатәи ажәабатәи ашкол аҟны амцакра ҟалеит

© Фото : МЧС АбхазииВозгорание в 10-ой школе
Возгорание в 10-ой школе - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәатәи ашкол №10 аҟны амцакра шыҟалаз азы Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистррахь аҭел иасит аԥшьаша, ажьырныҳәа 25 асааҭ 11.02 рзы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 25 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҟәатәи ашкол №10 аҟны амцакра шыҟалаз азы Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистррахь аҭел иасит аԥшьаша, ажьырныҳәа 25 асааҭ 11.02 рзы.

© ФотоВозгорание в 10-ой школе
Возгорание в 10-ой школе  - Sputnik Аҧсны
Возгорание в 10-ой школе

Ашкол ахәыҷқәа дәылыргеит ҳәа Sputnik иазаарыцҳаит аминистрра апресс-маҵзураҟынтә.

"Амца ахы акит аҩбатәи аихагылаҿы. Афымцатә шьчит амца акит. Алҩа хачлеит, амца алаӷәрахьы ихалеит. Аҭыԥ ахь инеиз амцарцәаҩцәа жәабаҟа минуҭ рыҩныҵҟала амца дырцәеит", — аҳәоит апресс-маҵзура адырраҭара.

Ашкол аҩныҵҟа иҩназ аӡәгьы ԥырхага имоуит.

АҶА адыррақәа рыла амцакра ҟалазар алшоит афымцатә ҳа иаиуз ахьанҭара иахҟьаны.

© Фото : МЧС АбхазииВозгорание в 10-ой школе
Возгорание в 10-ой школе  - Sputnik Аҧсны
Возгорание в 10-ой школе
Ажәабжьқәа зегьы
0