Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аетнолог жәабранмза ахьӡ ахьынтәаауа иазкны: аҵарауаагьы гәаанагарак рымам

© Sputnik / Томас ТхайцукВалерий Бигуаа
Валерий Бигуаа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәабран ажәа -ажә аҟынтәи иаауеит ҳәа агәаанагара ыҟоуп, иҳәеит арадио Sputnik астудиаҟны аетнолог, аҭоурых ҭҵаарадыррақәа рдоктор Валери Бигәаа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Валери Бигәаа жәабранмза ахьӡ ахьынтәиаауа иазкны

"Жәабран ныҳәа Аиҭар ныҳәақәа рахь иаҵанакуеит. Жәабран – ашьамаҟа ирызкуп. Анкьа аԥсуаа ирацәаны арахә рзанын, ари аныҳәа аҿатә хаҳә ҳәа ззырҳәо аамҭа аҟынтә иаауа ак акәзар ҟалоит", — иҳәеит аетнолог Валери Бигәаа.  
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0