Рауль Ҳаџьымба Аҟәа араион Ахада ҿыц аколлектив дыдирдырит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба идҵала Аҟәа араион Ахадас дҟаҵоуп Валери Смыр.

АҞӘА, хәажәкыра 2 – Sputnik. Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа араион Ахада ҿыц аколлектив дыдирдырит ҳәа ааанацҳауеит атәыла Ахада ипресс-маҵзура.

Аԥсны Ахада иҳәеит агәыӷра шимоу Аҟәа араион Ахада ҿыц иахьа араион аҿы иҟоу апроблемақәа рыӡбра имчқәа зегь азирхап ҳәа.

"Апроблемақәа зехьынџьара иҟоуп, аха араион ҵыԥхтәи арбагақәа уаанӡатәи ашықәсқәа раасҭа акыр еиӷьын. Аус здааулаша рацәоуп", — иҳәеит иара.

Валери Смыр атәыла Ахада ҭабуп ҳәа реиҳәеит игәра ганы аҭакзыԥхықәра змоу абри аҭыԥ дахьахадыргылаз, иҳәеит илшо зегьы шыҟаиҵо араион ауааԥсыра рыԥсҭазаара аиӷьтәразы.

2014 шықәса жьҭаарамза инаркны 2017 шықәса ԥхынгәымзанӡа Аҟәа аарион дахагылан Беслан Аҩӡба.

2017 шықәса ԥхынгәымза 14 рзы Рауль Ҳаџьымба Беслан Аҩӡба инапынҵақәа рҟынтәи ихы дақәиҭитәит.

Ажәабжьқәа зегьы
0