Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Думаа: зажәа ӷәӷәаз абырг Константин Озган иҟамзаара ӷәӷәала иаҳныԥшуеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАпполон Думаа
Апполон Думаа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩ, ареспублика абыргцәа Рхеилак ахантәаҩы Константин Озган иԥсҭазаара далҵит 77 шықәса дшырҭагылаз хәажәкыра 22 аҽны 2016 шықәсазы. Иԥсҭазаара далҵиижьҭеи ҩышықәса анҵуа аҽны иуаҩышьеи, иҟазшьақәеи, аусураҿ имаз апринципқәеи ртәы Sputnik ҭелла иазеиҭеиҳәеит Очамчыра араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Аполлон Думаа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Аполлон Думаа Константин Озган игәаларшәара иазкны

"Константин Константин-иԥа Озган дыздыруеижьҭеи даара акыр ҵуеит. Ауаажәларра-политикатә усзуҩ дуун, уаҩрыла ҳаизааигәан иаргьы саргьы, уамакала ҳаиҭанаиааихьан, ачеиџьыка ҳзеилан. Иааԥсара дууп, акыр аџьа ибеит аҳәынҭқарра ашьақәгылараҿы, амилаҭтә хақәиҭра қәԥараҿы. Абыргцәа рхеилак аусқәа аӡбараҿы иажәа ӷәӷәан, акырӡа дазааигәаны дазнеиуан", — иҳәеит Думаа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0