Румыниа атомтә фымцастанциаҿы амашәыр ҟалеит

© AP Photo VADIM GHIRDAВ Румынии на атомной электростанции произошла авария
В Румынии на атомной электростанции произошла авария - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы афымцастанциа Чернаводе аҟны авариақәа ҩынтә иҟалеит.

АҞӘА, хәажәкыра 30— Sputnik. Румыниатәи ақалақь Чернаводе аҟны иҟоу афымцастанциаҿы авариа ҟалеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Аҭыԥантәи АИХ ишырыҩуа ала хәажәкыра 25 рзы аҩбатәи ареактор ахала амилаҭтә фымцатә система иаҟәыҵит. Аоператор-еилахәыра АЭС S. N. Nuclearelectrica SA ишаҳәо ала ус иҟалеит афымцаблок ахәҭа апроблемақәа ирыхҟьаны. Иҟалаз ахҭыс аиадертә шәарҭадара анырра анаҭом.

"Аҟазауаа иҟалаз зыхҟьаз аҭҵаара иаҿуп. Амзыз еилкааны иахәҭаны иҟоу аремонттә усурақәа хацдыркуеит", — ҳәа аҳәоит адырраҭараҟны.

Ахҭыс, астанциа аусзуҩцәа, ақалақь ауааԥсыра, аԥсабара уҳәа анырра бааԥс рнаҭом.

Ажәабжьқәа зегьы
0