Инарҵауланы иҭҵаатәу: ажәытәтәи Амбаратәи абааш аҭоурых

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҭоурыхҭҵааҩ қәыԥш, арҵаҩы, Мгәыӡырхәатәи ашкол адиректор Саид Гәынба еиҭеиҳәоит Амбаратәи абааш аҭоурых

Аҵарауаа еицҿакны гәаанагарак рымам ари ауахәама иарбан шәышықәсоу иӡҵазкәа ҳәа.

Шьоукы излазгәарҭо ала иара XI- XII ашәышықәсақәа рзы иргылан, аха даҽа шьоукы ишьақәдырӷәӷәоит иара VII- VIII ашәышықәсақәа ирыҵыркуа ргыламҭоуп ҳәа, анаҩсан еиҭарҿыцан XII ашәышықәсазы ҳәа. Сара сгәаанагарала, абазиликалтә уахәамақәа рыхкқәа еиҿҳарԥшуазар, Амбаратәи абааш XI- XII ашәышықәсазы иргылан, аха XIII ашәышықәсазы еиҭашьақәыргылазар ауеит.

Амбаратәи абааш аҭоурых  инарҭбааны шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Ауахәама аура ҩажәа метра ыҟоуп, аҭбаара жәохә метра. Иамоуп жәаҩа ԥенџьыри ԥшь-шәыки, аҩнуҵҟа аимоуп згәаҭара уадаҩу ашә хәыҷқәа ҩба, дара ухаргалоит ауахәама аусзуҩцәа рыԥсы ахьыршьоз ауадақәа рахь. Амбаратәи аныхабаа баагәарала икәаршан, иахьа иара ҭыԥқәак рыҟноуп иахьеиқәхаз.

Иҵабыргны, Мысратәи аныхабаа ԥҳьаӡоуп аԥсуа уахәамакәа рырхитектура иабырлашцыраны, инарҵаулангьы иҭҵаатәуп.

Иахьа, Гәдоуҭа араион аҟны аҭоурыхтә-культуратә баҟақәа рахь иаҵанакуа 358 баҟа ыҟоуп, Мысратәи абаашгьы урҭ ирхыԥхьаӡалоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0