Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьопуа: Аԥсны уаанӡа иҟамыз аҿкы чымазара ҿыцқәа цәырҵуа иалагеит

© Sputnik / Томас ТхайцукРоман Джопуа
Роман Джопуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳәынҭқарратә аветеринартә маҵзура инаныгӡо аусуреи, ашәарҭара зцу аҿкы чымазарақәеи ртәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны далацәажәеит аҳәынҭқарратә аветеринартә маҵзура ахантәаҩы Роман Џьопуа.

"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Џьопуа Аԥсны аветеринартә маҵзура аусура иазкны
"Аҵыхәтәантәи жәаба-жәаҩашықәса рыҩныҵҟала ицәырҵит Аԥсны зынӡагьы иҟамыз ачымазарақәа. Уахь иаҵанакуеит африкатәи аҿкы ҳәа изышьҭоу аҳәақәа рчымазара. Даара аџьабаа ҳнарбеит, ҳтәылаҿы аҳәақәа зегьы аныҳамхыр ада ԥсыхәа амамкәа иҟалеит. Избанзар, уи ачымазара иаҿагылоу алаҵа ӡбам. Азнаказ, ауааԥсыра агәра ргомызт ус еиԥш ачымазара ыҟоуп ҳәа, еиуеиԥшым ацәажәарақәагьы ахылҿиаахьан, аха анаҩс аҭагылазаашьа аныуадаҩха уи иазааит. Анаҩс зынӡа ааигәа арахә рчымазара ҿкны иҟан. Аха алаҵақәа ирыбзоураны уи аанкылара алыршахеит", — иҳәеит Џьопуа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0