Шәача ашьхараҿы атуристцәа ҩыџьа ыӡит

© Sputnik / Томас ТхайцукПогода
Погода - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәыла АҶА адыррақәа рыла актәи атурист дыӡит ҳәа адырра ҟалҵеит атурист иԥҳәыс, лаҵара 2, асааҭ 12:00 рзы.

АҞӘА, лаҵара 4— Sputnik. Шәачатәи аԥшааҩцәа ҩымш ирықәуп ашьхараҿы зхабар ыӡыз атуристцәа рыԥшаара иаҿуижьҭеи ҳәа аанацҳауеит РИА Новости.

Урыстәыла АҶА адыррақәа рыла актәи атурист дыӡит ҳәа адырра ҟалҵеит атурист иԥҳәыс, лаҵара 2, асааҭ 12:00 рзы. Лара лажәақәа рыла ԥшьҩык ауаа еицны ашьхеибаркыра Алек ахь рхы рханы ицеит. Аамҭақәак рышьҭахь урҭ рҽеихыршеит. Лареи лхаҵеи аӡиас Ац ахь албаара рыгәҭакын, аха ҭыԥк аҿы иара ахра даҿҟьеит. Хаҭала иԥшаара лҵшәадахеит.

Уахык абнараҿ иаанхаз аԥҳәыс ианааша аҭел дасыртә иахьыҟаз аҭыԥ ахь днеины аԥшааҩцәа рахь аҭел дасит. Атурист иԥшаара иаразнакы еиҿкаан, аха макьаназы ихабар ыҟам.

Иара убасгьы иԥшаара иаҿуп Ашьақар-шьха иахьаҵанакуа хабарда ибжьаӡыз аҽа туристк иԥшаарагьы. Уи иганахь ала аинформациа аԥшааҩцәа ироуит лаҵара 2 асааҭ 16:20 рзы.

Атуристцәа ргәыԥ аҟынтәи руаӡәк иҩызцәа драԥысны ашьхарахь ахалара далагеит. Аамҭақәак рышьҭахь уи дырцәыӡит. Хә-сааҭк инарзынаԥшуа атуристцәа рҩыза иԥшаара иаҿын, насоуп АҶА ашҟа адырра аныҟарҵа.

Абри атуристгьы макьаназы иԥшаара иаҿуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0