"Сквозь время": Ҟабардатәи аҟазауаа рцәыргақәҵа аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Хҩык Ҟабардатәи асахьаҭыхыҩцәа 50 рҟынӡа усумҭа ықәдыргылеит Аҟәа ақалақь ацәыргақәҵатә зал аҟны.

АҞӘА, лаҵара 29– Sputnik, Сариа Кәарацхьелиаԥҳа. Ацәыргақәҵа "Сквозь время" аатит лаҵара 29 рзы. Аҟазауаа Милана Халилова, Руслан Мазло, Руслан Тхазаплижев рцәыргақәҵахь иааргеит 50 инарзынаԥшуа усумҭа.

Открытие выставки 1+1 - Sputnik Аҧсны
Ҳаамҭазтәи аҟазара ацәыргақәҵа "1+1" аатит Аҟәа

Ацәыргақәҵа хықәкны иамоуп амилаҭтә культуреи ҳаамҭазтәи аҟазареи рыбжьара адиалог ашьақәыргылара. Аусумҭақәа ҵаҵӷәыс ирымоуп ажәытә ҟабардатә ҟазара.

Руслан Тхазаплижев иажәақәа рыла дара рхықәкы аԥсуа хәаԥшҩы ажәытә ҟабардатә дунеи ирдырроуп.

"Ҳара ажәытә ҟазара иахьатәи аԥшра аҳҭеит. Иаҳҳәап Руслан Мазло дызлыҵыз иқыҭаҿы иахьагьы аӡахәа-ҟарма иалхны анапкымҭақәа рԥон. Иара ари аматериал аҟазаратә ҟазшьа аиҭеит. Зқьышықәсала зҭоурых ҵауло амаҭәахәқәа аҟазара иамаҭәарны ҳрыхәаԥшуеит", — иҳәоит Тхазаплижев.

Иара игәаанагарала ҳаамҭазтәи аҟазара амилаҭтә культура аныԥшуа иҟазароуп.

© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
1/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
2/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
3/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
4/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
5/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
6/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
7/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
Выставка Сквозь время открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны
8/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
1/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
2/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
3/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
4/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
5/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
6/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
7/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме
8/8
Выставка "Сквозь время" открылась в Сухуме

Аԥсны акультура аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа ацәыргақәҵа ареспубликазы иҿыцу акакәны иҟоуп ҳәа азылҳәеит.

"Сара агәахәара ду снаҭоит ацәыргақәҵа ахьаасыртуа. Иахьатәи ацәыргақәҵа ҳара ҳзы аинтерес аҵоуп. 10 шықәса раԥхьа Аҟәа имҩаԥысит адекоративтә ҟазара ацәыргақәҵа. Усҟангьы аинтерес ду цәырнагеит. Асеиԥш еилаӡҩо ацәыргақәҵа адунеи зегь аҟны аинтерес аманы ирыдыркылоит ҳәа сгәы иаанагоит. Сгәы иаанагоит аҭааҩцәа рзы ацәыргақәҵа гәахәарахап ҳәа", — лҳәеит лара.

Ацәыргақәҵа "Сквозь время" рашәара 8 рҟынӡа имҩаԥысуеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0